Buller

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att inte utsätta grannar eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om du har väl fungerande rutiner och regelbundna kontroller har du bra förutsättningar att upptäcka om din verksamhet låter för mycket innan grannarna blir störda. Du är skyldig att utreda de bullerstörningar som din verksamhet orsakar och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att verksamheter följer regelverket för att skydda människors hälsa mot skador som kan orsakas av till exempel buller. För dig som verksamhetsutövare kan det innebära kostnader för tillsyn och ibland även kostnader för att åtgärda ljudstörningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar också emot klagomål på buller.

Senast uppdaterad 4 mars 2024