Modersmål / Hemspråk

Modersmål / Hemspråk

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.
Sidans innehåll

Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6.

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Antagning till modersmålsundervisning görs en gång per termin. Om ni ansöker till modersmålsundervisning för första gången ska ni fylla i en blankett. Det är alltid elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning.

  • Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för höstterminen är den 15 september
  • Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för vårterminen är den 30 januari.

Om ni sökt modersmålsundervisning tidigare men inte blivit erbjuden plats på grund av att det varit för få elever eller att lämplig lärare inte funnits, behöver du göra en ny ansökan för varje termin. Gamla ansökningar sparas inte av utbildningsförvaltningen.

Meddela din lärare varje termin om du vill fortsätta

Om eleven tidigare har haft modersmålsundervisning ska ni meddela er lärare om eleven ska fortsätta även nästa termin.

Säga upp plats för modersmålsundervisning

Om eleven inte önskar fortsätta med modersmålsundervisning, meddelas detta genom att fylla i en blankett.

Vem kan få undervisning i modersmål?

Eleven har rätt att läsa modersmål i max sju år sammanlagt under tiden i grundskolan och gymnasiet.

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • En eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Det är minst fem elever i en språkgrupp i grundskolan och grundsärskolan, samt att
    lämplig lärare finns.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmål i elevens nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska).

Om undervisningen i modersmål

Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet. Ju mer utvecklat modersmålet är, desto snabbare tillgodogör man sig ett andra språk.

Eftersom hela undervisningen sker i det aktuella språket, ska eleven ha grundläggande kunskaper i det (gäller ej de nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter).

Undervisningen sker i grupp och erbjuds på utvalda skolor efter skoltid. För mer information om vilken skola som modersmålsundervisning i ett språk erbjuds på, kontakta utbildningsförvaltningen.

Aktuella språk

Höstterminens språk kommer att läggas upp under våren.

Ansvar för modersmålsundervisning

Ansvaret för modersmålsundervisningen är delat. Verksamhetschefen organiserar och samordnar modersmålsundervisning för elever i Alvestas kommunala skolor. Elevens rektor har det övergripande ansvaret för eleven och modersmålsläraren, då eleven bara kan ha en rektor och undervisningen är ett skolämne.

Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i modersmål på annan skola, för att uppnå en bättre samordning och undervisningskvalitet.

Modersmålsundervisningen erbjuds efter den ordinarie skoldagens slut. Elevens rektor har tillsynsansvar för eleven även under den tid eleven har modersmålsundervisning.

Modersmål på fristående skolor

Om eleven går på en fristående skola, kontakta rektorn på skolan.

Senast uppdaterad 12 april 2024