Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år. Förskoleklass är gratis.
Sidans innehåll

Om förskoleklass

Sedan hösten 2016 är det obligatoriskt för barn att gå i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förbereda för fortsatt utbildning

Förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen kombinerar förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt. Utbildningen utgår från en helhetssyn på elev och elevens behov, där lek och skapande ingår som betydelsefulla delar i verksamheten.

Ditt barn går i förskoleklass under max sex timmar per dag. Resterande del av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Läroplanen

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshem. Den första delen, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, gäller för förskoleklass och fritidshem. Den andra delen, ”Övergripande mål och riktlinjer”, gäller i delar för förskoleklass.

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklass och andra skolformer, samt om fritidshem och den pedagogiska omsorgen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024