Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Ansök om plats och regler

Ansök om plats och regler

Med vår e-tjänst för barnomsorg kan du dygnet runt ansöka om förskoleplats åt ditt barn, säga upp plats eller göra andra ändringar.
Sidans innehåll

Ansök till förskola

Du ansöker om och säger upp förskoleplats via vår e-tjänst. Där lägger du även in schema och ändrar kontaktuppgifter och inkomstuppgifter.

När har jag rätt att få en plats?

Förskola erbjuds barn från ett års ålder tills dess de börjar skolan och under den tid som vårdnadshavare/förälder arbetar eller studerar. Du behöver ha läst våra riktlinjer för förskola i Alvesta kommun.

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig med syskon eller arbetslösa erbjuds förskola 15 timmar per vecka.

När får barnet vara på förskolan?

Placeringstiden styrs av er arbetstid

Tiden på förskolan bestäms efter den vårdnadshavare som har kortast arbetsdag och det är vårdnadshavarens tider som avgör placeringstid.

Rektor kan begära intyg från arbetsgivare/utbildningssamordnare för att kontrollera rätt till plats i förskola och placeringstid.

Förskolans öppettider är vardagar klockan 6.00-18.00. Andra tider kan beslutas av rektor. Barnet får vara på förskolan när vårdnadshavare arbetar (inklusive tid för sömn före och efter nattarbete) eller studerar.

När barn får ett syskon och vårdnadshavare är föräldraledig

Vid syskons födelse/ankomst vid adoption ändras barnets placeringstid till 15 timmar i veckan och det är vårdnadshavare som är ansvarig att meddela ändring av placeringstiden i god tid.

Under de dagar båda vårdnadshavarna är föräldralediga efter förlossning eller ankomst är syskon inte på förskolan.

När vårdnadshavare blir arbetslösa

Barn till vårdnadshavare som är arbetslös har rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en vårdnadshavare blir arbetslös ändrar hen barnets placeringstid till 15 timmar i veckan.

Om vårdnadshavare har behov av mer tid för barnet i förskola kan en ansökan göras hos rektor.

Platsen är avgiftsbelagd för barn som inte har rätt att gå allmän förskola.

När vårdnadshavare är sjukskriven

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven eller får graviditetspenning i mer än två veckor har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka.

När syskon är sjuka

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Regeln gäller inte vid smittsammare sjukdomar. Kontakta förskolan kring gällande rutiner för att hindra sjukdomsspridning och se sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Barns rätt till sammanhängande ledighet från fritidshem

Vi rekommenderar att barn har minst fyra veckors sammanhängande ledighet från förskolan. Föräldrar har inte rätt att nyttja förskolan på sin semester.

Allmän förskola

Från höstterminen (1 augusti) det år barnet fyller tre år har det rätt att gå i allmän förskola, 15 timmar i veckan, som är en avgiftsfri del av förskolan.

Allmän förskola följer skolans läsårstider och börjar vid höstterminens start i augusti. Barnen är lediga på lov- och studiedagar, sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Rektor bestämmer vilka dagar och tider som gäller. Det kan till exempel vara förmiddagar och/eller eftermiddagar.

För barn i åldern 3-5 år som behöver gå fler än 15 timmar per vecka i förskolan reduceras avgiften. Minskningen av avgiften sker automatiskt från och med augusti.

Tider för allmän förskola

De flesta förskolor har samma tider för allmän förskola:

Tisdag: 8.30-13.30
Onsdag: 8.30-13.30
Torsdag: 8.30 -13.30

På förskolorna i Grimslöv, Torsåsby och Lönashult gäller följande tider:

Tisdag: 9.00-14.00
Onsdag: 9.00-14.00
Torsdag: 9.00-14.00

Ändra mellan allmän förskola (avgiftsfri) och förskola (avgiftsbelagd)

Byte från allmän förskola (avgiftsfri) till avgiftsbelagd plats i förskola, sker så snart det är möjligt efter att vårdnadshavare har meddelat detta via e-tjänst.

Om ni vill byta från betalande plats till avgiftsfri allmän förskola ska vårdnadshavare meddela detta senast en månad i förväg. Platsen har en uppsägningstid på en månad då ordinarie avgift betalas.

Barnet går kvar på sin ordinarie förskola oberoende av om placeringen är allmän förskola (avgiftsfri) eller avgiftsbelagd förskola.

Lämna schema och kontaktuppgifter

När du ansöker till förskola är du skyldig att lämna de uppgifter som krävs via vår e-tjänst. Schema ska lämnas i samband med att man får en plats på förskola. Lämnas inget schema finns ingen grund för placering.

Vårdnadshavare ska i god tid informera och lämna ändring av tillsynstider/schema. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet.

Detta gäller särskilt inför lov och sommarledighet. Har ni inte lämnat in tider kan man inte räkna med att lämna sitt barn på förskolan.

Vid längre ledigheter

Vid ledighet i upp till två månader ska vårdnadshavare i god tid informera rektor för att behålla platsen. Under perioden juni till augusti kan man vara ledig utan särskilda skäl.

Vid ledighet från tre till sex månader ska särskild ansökan göras till utbildningsförvaltningen i Alvesta kommun. Beslut fattas av verksamhetschef för förskolan och kan beviljas i mån av utrymme. Placeringen är avgiftsbelagd under ledigheten.

Stängningsdagar på förskolan

Förskolan får stänga sammanlagt fyra dagar per år. Senast två månader innan stängningsdag ska vårdnadshavare informeras.

Under sommaren erbjuds placering på några få enheter i kommunen för de barn som har behov av plats. Följande planeringsdagar är förskolan stängd:

Hösten 2023

  • 20 september
  • 30 oktober

Våren 2024

  • 8 januari
  • 17 maj

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats i allmän förskola och förskola är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningsförvaltningen. Vid arbetslöshet gäller en månads uppsägningstid. Du säger upp förskoleplatsen via vår e-tjänst.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till och med vecka 31. Platsen upphör då automatiskt. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp.

Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg för ditt barn efter vecka 31 måste ansöka om fritidsplats. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Barnet har rätt till placering under uppsägningstiden enligt schema under förutsättning att vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Uppsägning och återplacering

Sägs en plats upp från förskola och en återplacering sker inom tre månader tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden. Man kan alltså inte säga upp platsen under sommarlovet.

Byte av förskola

Vill du byta förskola måste en ny ansökan göras via vår e-tjänst. Ett byte kan ske om det finns plats på förskolan utan att gå före ett annat barns rätt till plats.

Instruktions- och informationsfilmer

Om du har svårt att ta till dig text på webb eller i våra e-tjänster finns det filmer med information om förskolan.

Att tänka på vid placering i förskola

I denna film får du praktiska tips om bland annat hur du registrerar uppgifter och vilken rätt till förskola ditt barn har.

Information om anmälan av kränkande behandling

I filmen beskriver vi våra rutiner samt berättar hur vi alla kan hjälpas åt att motverka kränkade behandling.

Andra filmer om förskolan

På Skolverket kan du läsa mer om förskolan. Längst ner på nedan sida finns en film som handlar om hur det är att gå på förskolan. Filmen finns på flera olika språk.

Senast uppdaterad 6 maj 2024