Villapumpstationer, LTA-anläggningar

Villapumpstationer, LTA-anläggningar

Villapumpstation (LTA-station) är en brunn med en pump i och används när avloppsvattnet inte kan rinna med självfall till huvudledningen.

Fastighetsägare som avleder sitt spillvattenavlopp via en villapumpstation ska regelbundet spola rent pumpstationen och nivåvipporna från fettavsättningar samt bör vara särskilt aktsamma med att inte spola ner olämpliga material så som t.ex. hushållspapper och våtservetter .

Det är viktigt att el mot pumpstationen stängs av i samband med att fastighetsägaren rengör pumpstationen. Pumpstationen bör vara kopplad till en för pumpstationen separat jordfelsbrytare med personskydd.

Om fastighetsägaren reser bort från fastigheten och pumpstationen inte används under en längre tid rekommenderas fastighetsägaren att innan avresan spola vatten så att pumpen pumpar rent vatten 1-2 ggr. Detta för att minska risk för att spillvatten sedimenterar och fastnar i ledningen (ger då ökat motstånd för pumpen och kan leda till stopp).

Vid problem som rör elanslutning eller elstyrning av pumpstationen (vippor, automatikenhet, elskåp m.m) ska fastighetsägaren ta hjälp av en elektriker.

Alvesta kommun hjälper till med felavhjälpande åtgärder på pumpenheten för de villapumpstationer som är anslutna till ett tryckavloppssystem beläget inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp samt om det ingår i fastighetens avtal för anslutning utanför verksamhetsområdet. Övriga fastigheter ansvarar själva för felavhjälpande åtgärder vid driftstörningar.

Senast uppdaterad 21 mars 2024