Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet för dricksvatten eller spillvatten ska ha en vattenmätare som visar förbrukningen av vatten.
Sidans innehåll
Alvesta kommun äger vattenmätaren. Kommunen ansvarar för att montera, byta och underhålla mätaren.

Fastighetsägarens ansvar för vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Glöm inte att kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Om din vattenmätare sitter på ett ställe där den riskerar att frysa sönder, rekommenderar vi att du kontaktar en VVS-firma för att byta mätplats. Tänk på att meddela Alvesta kommun vid ett eventuellt byte av mätarplats. Kan du inte hålla platsen för vattenmätaren i ditt fritidshus frostfri under vintern kan Alvesta kommun mot en avgift tillfälligt stänga av vattnet mot fastigheten, ta bort, vinterförvara och återmontera din mätare.

Kontakta Alvesta kommun om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Det är även fastighetsägarens ansvar att se till att vattenmätarplatsen är utformad på ett sätt som minimerar risk för läckage och minimerar svårighet att byta vattenmätaren.

Alvesta kommun ställer krav på att det i samband med vattenmätarbyte finns en fast förankrad vattenmätarkonsol samt fungerande avstängningsventiler både före och efter mätaren. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar åtgärder för att se till att kommunens krav för vattenmätarplatsen är uppfyllda. Mätarkonsol samt avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Alvesta kommun äger vattenmätaren.

Kontakta Alvesta kommun om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Fakturering av vattenförbrukning

Faktureringen av vattenförbrukning baseras på beräknad förbrukning vid din fastighet. Beräkningen av framtida förbrukning vid din fastighet gör vi utifrån vad tidigare avläsning av din vattenmätare visat. Om Alvesta kommun sedan får in en ny avläsning som visar att din fastighet använt mer eller mindre vatten än vad vi tidigare beräknat och fakturerat avräknas detta i nästkommande faktura. Ju oftare vi får in vattenmätarställning, desto mer liknar förbrukningen på fakturan den verkliga förbrukningen.

Håll gärna koll på din vattenmätarställning. Jämför med den beräknade vattenmätarställningen i din faktura. När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. Rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Alvesta kommun har två olika typer av vattenmätare. Mekaniska vattenmätare och digitala vattenmätare.

Läs av mekanisk vattenmätare

För att Alvesta kommuns fakturering av vattenförbrukning ska bli rätt är det viktigt att de fastighetsägare som har en mekanisk vattenmätare läser av och rapporterar in mätarställningen minst en gång per år.

En gång om året skickar Alvesta kommun ut ett kort till de abonnenter som har en mekanisk vattenmätare som kan användas för att lämna in vattenmätarställningen. Det går även bra att själv, utan avläsningskort, skicka in vattenmätarställningen till kommunen när som helst under året . Mer information hur du gör för att lämna in vattenmätarställning utan avläsningskort finns längre ner på denna sida under rubriken ”Lämna vattenmätarställning”.

Vattenmätare. Bilden visar var man läser av mätarinställning och mätarnummer
Bilden visar en mekanisk vattenmätare som har locket uppfällt. Vattenmätarställningen visas av de stora siffrorna som är i mitten av det runda fönstret. Du ska läsa av och skriva ned alla siffrorna förutom de inledande nollorna. Vattenmätarställningen för mätaren på bilden nedan är 951 m3. Längs med kanten runt fönstret hittar du mätarens unika mätarnummer. Mekaniska mätare finns av flera olika märken.

Läs av digital vattenmätare

Fastighetsägare som har fått sin mätare bytt till en digital mätare behöver inte längre skicka in mätarställningen, eftersom Alvesta kommun läser av dessa mätare med radiosignaler minst en gång om året. För att få så korrekta fakturor som möjligt, har du även själv möjlighet att skicka in en avläsning av mätaren till kommunen. Mer information hur du gör för att lämna in vattenmätarställning hittar du längre ned på sidan under rubriken ”Lämna vattenmätarställning”.

En digital vattenmätare. Informationstexter som visar vad de olika siffrorna och texterna är.
Bilden visar en digital vattenmätare. Den här mätaren står på 587 kubikmeter (m3). Mätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

De digitala vattenmätarna kan även skicka ut signaler om viktiga tillstånd och händelser, så kallade infokoder. I tabellen nedan hittar du information om hur de olika infokoderna visas i mätarfönstret på din vattenmätare och vad de olika koderna betyder.

Tabell över infokoder från digitala vattenmätare

Infokod/symbolVad betyder det?
LEAK (kan även visas som en symbol i form av en droppande kran)Vatten i mätaren har inte stått stilla i minst en timme utan avbrott de senaste 24-timmarna. Det kan vara ett tecken på läckande kran eller toalett.
BURST (kan även visas som en symbol i form av ett brustet rör)Vattenflödet har konstant varit hög under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat.
TAMPER (kan även visas som en symbol i form av en hand)Försök till bedrägeri/åverkan på mätaren. Mätaren kan inte längre användas för debitering.
DRY (kan även visas som en symbol i form av en vattendroppe med ett kryss)Mätaren är inte vattenfylld. I detta fall görs inga mätningar.
REVERSE (kan även visas som en symbol i form av en cirkulerande pil)Vattnet flödar åt fel håll genom mätaren.

Lämna vattenmätarställning

Oavsett vilken mätare du har kan du när som helst under året skicka in en avläsning av mätaren.
Följande uppgifter ska anges:

  • vattenmätarställningen
  • datumet för då avläsningen ägt rum
  • adressen för huset mätaren sitter i
  • ett telefonnummer som vi kan nå er på ifall att vi behöver komma i kontakt med er
  • om du har flera mätare på fastigheten behöver du även ange mätarnumret (på mekaniska mätare står mätarnumret skrivet på metallringen runt mätarfönstret, på digitala mätare står mätarnumret i mitten av mätarens display/fönster)

Du kan lämna in uppgifterna via e-post: kontaktcenter@alvesta.se
via telefon: 0472-150 00 eller skicka dem med brev till: Alvesta kommun (vattenmätarställning), 342 80 Alvesta.

Byte av vattenmätare

Alvesta kommuns VA-avdelning byter alla abonnenters vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att vattenmätarplatsen är utformad på ett sätt som minimerar risk för läckage och minimerar svårighet att byta vattenmätaren. Alvesta kommun ställer krav på att det i samband med vattenmätarbyte finns en fast förankrad vattenmätarkonsol samt fungerande avstängningsventiler både före och efter mätaren. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar åtgärder för att se till att kommunens krav för vattenmätarplatsen är uppfyllda.

Förberedelser och kontroll inför mätarbytet

När det är dags för byte av vattenmätaren vid din fastighet skickar Alvesta kommun brev till dig med en föreslagen tid för mätarbytet. Inför ett vattenmätarbyte behöver du kontrollera din nuvarande installation vid vattenmätarplatsen enligt punkt 1-5 nedan. Brister hos din installation ska åtgärdas innan vi kommer för att byta din vattenmätare. Om du inte har möjlighet att åtgärda brister innan vår föreslagna tid behöver du kontakta oss och boka en annan tid för mätarbytet.

Kontakta även oss innan en VVS-montör genomför åtgärder vid din vattenmätarplats så att vi kan samordna eventuell avstängning vid kommunens avstängningsventil i gatan (servisventilen) eller flytt av vattenmätaren.

1. Kontrollera att det finns en vattenmätarkonsol

Om det saknas behöver du anlita en VVS-montör som monterar en vattenmätarkonsol innan vattenmätarbytet sker. Nya mätarkonsoller som monteras ska vara av typen ”teleskop”. Konsolen ska vara stadigt monterad i väggen i horisontellt läge. För villor och flerbostadshus med upptill åtta lägenhetsenheter ska mätarkonsollen vara anpassad för en vattenmätare med bygglängd på 190-222 mm. Övriga typer av fastigheter ska kontakta abonnentingenjör på Alvesta kommun för att få information om vilken mätarstorlek som vattenmätarkonsollen ska vara anpassad för.

Vattenmätare fäst i väggen. Bilden visar en godkänd förankring i väggen
Exempel på en godkänd vattenmätarkonsol.
Vattenmätare som är fäst direkt på väggen utan konsol bakom.
Exempel på ej godkänd vattenmätarplats. Här saknas vattenmätarkonsol. De äldre ventilerna bör bytas ut i samband med att en mätarkonsol monteras.

2. Kontrollera att ventilerna är av godkänd typ

Ventiler av typen LK580, LK581 eller LK582 är inte godkända på grund av att ”hatten” på ventilen lätt flyger av och vattnet då kan forsa fritt. Hantering av dessa ventiler kan medföra risk för vatten- och personskada. Bilden nedan visar hur en LK580 ventil ser ut.

Vattenmätare med två ventiler på sidorna. Ventilerna är överkryssade med röda kors
Exempel på ej godkända LK-ventiler.
Ventil i närbild. Röd markering visar var man kan läsa av LK-nummer
LK580, LK581 eller LK582 står skrivet på sidan av ventilen.

3. Kontrollera att ventilerna vid vattenmätaren fungerar och håller tätt

Fungerande avstängningsventiler ska finnas både före och efter mätaren.
För att kontrollera att ventilen fungerar gör du så här: Stäng ventilen innan mätaren. Om mätaren ”står still” (mekanisk mätare: kugghjul snurrar inne, digital mätare; flödespilar visas inte på displayen) och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera därefter ventilen efter vattenmätaren på samma sätt. Om ventilerna inte fungerar eller läcker behöver du anlita en VVS-montör som monterar en vattenmätarkonsol med godkända ventiler.

4. Kontrollera skicket på rörledningar före och efter vattenmätaren

Om de verkar dåliga så kontakta en VVS-montör för en bedömning och eventuellt byte.

5. Kontrollera att inget är i vägen på mätplatsen

Bänkar, tvättmaskiner och andra föremål ska flyttas undan. Se även till att det finns tillräckligt med belysning vid mätarplatsen, helst permanent men åtminstone temporärt för bytet. Mätarplatsen ska vara frostfri, väggar och golv ska tåla läckage. Bild 4 visar hur mätarplatsen bör vara utformad.
Om mätaren är placerad i ett trångt utrymme och utrymmet runt om mätaren avviker mycket från de mått som redovisas i bild 4 ska ni kontakta Teknisk Service för bedömning av eventuella åtgärder.

Skiss på hur vattenmätare bör placeras. Mått år utsatta.

Vattenmätarplatsen bör vara utformad enligt bilden. Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt vid byte.

Senast uppdaterad 22 april 2024