Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Avgifter och fakturor, anmäla flytt

Avgifter och fakturor, anmäla flytt

Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter från de som använder de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna. VA-taxan som styr avgifterna beslutas av fullmäktige.
Sidans innehåll
Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgift enligt Alvesta kommuns VA-taxa. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten är inte vinstdrivande.

De avgifter som abonnenterna betalar ska täcka den faktiska kostnaden för uppbyggnad, drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. Avgifterna är i VA-taxan uppdelade i anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är normalt en engångskostnad som tas ut i samband med att det allmänna ledningsnätet byggs ut till en fastighet.

Hur stor avgiften är beror på hur stor din tomt är, vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till samt på hur många lägenhetsenheter byggnationen motsvarar. Vanliga villabostäder med ett kök har enligt VA-taxan en lägenhetsenhet. Utökas fastighetens tomtyta, lägenhetsantal eller om användningstypen förändras kan kompletterande anläggningsavgift ibland vara aktuell.

Nedan finns två prisexempel på vad anläggningsavgiften är för en villa på två olika typer av tomter. Kontakta gärna abonnentingenjör via vårt kontaktcenterför att få en prisuppgift på vad den avgiften blir för just din fastighet.

Prisexempel för villa inom tätort

Anslutning mot vatten, spillvatten och dagvatten. Tomtarea 1 000 kvadratmeter (m2): 172 673 kronor, inklusive moms.

Priserna är angivna enligt VA-taxa för 2024.

Prisexempel för villa i landsbygdsnära område

Anslutning mot vatten och spillvatten. Tomtarea cirka 2 000 kvadratmeter (m2): 162 054 kronor, inklusive moms. Dagvatten från fastigheten tas omhand lokalt av fastighetsägaren på den egna tomten. Kommunen tar inte hand om dagvatten från gator i närområdet.

Priserna är angivna enligt VA-taxa för 2024.

Bruksavgift

Brukningsavgifter betalas löpande till kommunen av fastighetsägare som använder kommunalt vatten och avlopp.

Brukningsavgiften består av olika delar

 • Fast avgift. En grundavgift som utgår för varje mätarplats som finns på fastigheten.
 • Fast avgift för lägenhetsenheter. Utgår för antalet lägenhetsenheter som byggnationen på fastigheten motsvarar enligt Alvesta kommuns VA-taxa. Vanliga villabostäder med ett kök bedöms ha en lägenhetsenhet och ska därför betala fast brukningsavgift för en lägenhetsenhet.
 • Rörlig avgift. Bestäms av antalet kubikmeter (m3) vatten fastigheten använder och fastställs med hjälp av en vattenmätare. Den beräknade vattenförbrukningen, som finns angiven på din faktura, är beräknad utifrån den senaste avläsningen av din vattenmätare. Om Alvesta kommun får in en ny avläsning som sedan visar att din fastighet använt mer eller mindre vatten än vad vi tidigare beräknat och fakturerat avräknas detta i nästkommande faktura. Är du nyinflyttad har den beräknade vattenförbrukningen baserats på uppskattad normalförbrukning.

Brukningsavgiften påverkas av vilka vattentjänster som fastigheten har tillgång till. Inom tätbebyggda områden där kommunen avvattnar gaturummet, tar kommunen ut fast brukningsavgift för hantering av dagvatten. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan eller exempelvis från tak.

Brukningsavgift – prisexempel för en villa

Brukningsavgift för en villa som använder 150 kubikmeter (m3) vatten under ett år och som ligger inom ett område där kommunen tar hand om dagvatten från gatan är 11 815 kronor, inklusive moms.

Avgiften i prisexemplet har beräknats på följande sätt:
Sammanlagd fast avgift = Fast avgift 4143,34 kronor + Fast lägenhetsavgift 965,29 kronor = 5 106,63 kronor.
Rörlig avgift för 150 m3: 150 x 44,73 = 6 708,75 kronor.
Total avgift: Sammanlagd fast avgift 5 106,63 kronor + Rörlig avgift 6 708,75 kronor = 11 815,38 kronor.
Avgiften är beräknad enligt VA-taxa för 2024.

Brukningsavgift för olika vattentjänster (utdrag från VA-taxan för 2024)

BrukningsavgiftAvgift kr inkl. moms
Fast avgift – vatten, spillvatten, dagvatten (kr/år)4 143,34
Fast lägenhetsavgift – vatten, spillvatten, dagvatten (kr/år och lgh)963,29
Fast avgift – vatten, spillvatten (kr/år)2 900,34
Fast lägenhetsavgift – vatten, spillvatten (kr/år och lgh)674,30
Rörlig avgift – vatten och spillvatten (kr/m3)44,73
Rörlig avgift – vatten (kr/m3)22,36
Rörlig avgift – spillvatten (kr/m3)22,36

Brukningsavgift för extra åtaganden (utdrag från VA-taxan för 2024)

Avgifter för extra åtagandenAvgift kr inkl. moms
Avgift för månadsräkning31,98
Kontroll av vattenmätare som befinnes felfri1 067,73
Byte av skadad eller sönderfrusen mätare2 400,48
Avstängning eller påsläpp av vatten1 067,73
Förgäves besök vid föranmält mätarbyte1 067,73

Regler för kommunalt VA

Allmänna bestämmelser för brukande av Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns i dokumentet ABVA. Du når det, samt annan information om lagar, planer och policys som gäller för kommunal VA på webbsidan ”Planer, policys och bestämmelser”.

Betala faktura

Fakturering av brukningsavgifter för vatten och avlopp sker tillsammans med Alvesta Renhållnings fakturering av renhållningsavgifter. Det finns olika sätt för dig att betala din faktura för vatten och avlopp. Du kan betala med:

 • pappersfaktura
 • e-faktura
 • autogiro
 • faktura i pdf-format som skickas till en av dig angiven e-postadress

Betalning av fakturor som har ett OCR-nummer ska genomföras till bankgiro 147-1366.

Betalning av fakturor som saknar OCR-nummer ska genomföras till bankgiro 5871-0310.

Alvesta Renhållnings är betalningsmottagare för båda bankgironumren.

Autogiro

Om du vill betala din faktura via autogiro skickas fakturan som vanligt hem till dig, men fakturans summa dras i stället automatiskt från ditt bankkonto.

Om du vill betala med autogiro måste du göra ett medgivande för autogiro. Det gör du enklast i din internetbank. Leta efter ”Alvesta Renhållnings AB” i din internetbank. Ditt medgivande gäller enbart för avgifter för vatten, avlopp och renhållning. För andra tjänster från Alvesta kommun krävs ett särskilt medgivande för autogiro.

E-faktura

E-faktura är ett sätt att ta emot din faktura digitalt i stället för i pappersform. Du kan betala med autogiro även om du väljer e-faktura.

Leta efter ”Alvesta Renhållnings AB” i din internetbank för att ansöka om e-faktura. Den ansökan du gör gäller enbart för avgifter för vatten, avlopp och renhållning. För andra tjänster från Alvesta kommun krävs en särskild ansökan om e-faktura.

Anmäl förändringar

Fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp är skyldiga att anmäla förändringar som kan påverka de avgifter för vatten och avlopp som fastigheten ska betala till Alvesta kommun.
Exempel på förändringar som du behöver anmäla är:

 • Ändring av antal lägenheter som till exempel tillbyggnad av uthyrningsdel med kök eller vid uppdelning av en stor lägenhet till flera mindre lägenheter.
 • Byggnation av litet bostadshus/gäststuga/”attefallshus” som har pentry/kök.
 • Tillbyggnad av isolerade utrymmen i byggnader som används som verkstäder, kontor, industri.
 • Utökning av tomtytan.
 • Ägarbyte.

Förändringar anmäls genom att ringa eller maila Alvesta kommuns kontaktcenter .

Anmäla flytt

Det är alltid fastighetsägaren som ska stå på abonnemanget för vatten och avlopp.
Om du har kommunalt vatten, avlopp, slam- eller soptömning och ska flytta behöver du anmäla det till kommunen.

Använd blanketten ”Flyttanmälan” för att göra anmälan. Både den nya och den gamla fastighetsägaren ska skriva under blanketten. Bäst är om ni läser av vattenmätaren och skickar in ägarbytesblanketten tillsammans på tillträdesdagen, så att säljare och köpare får betala för sin respektive förbrukning.

Säljaren ansvarar för abonnemanget tills blanketten med anmälan om ägarbyte har kommit in till oss. Det betyder att fakturan för vatten och avlopp skickas till säljaren tills dess att anmälan om ägarbyte har kommit till oss.

Behöver du hjälp att fylla i blanketten? Vårt kontaktcenter kan hjälpa dig!

Senast uppdaterad 22 april 2024