Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Sidans innehåll

Om du har frågor kan du kontakta Alvesta kommuns abonnentingenjör. Abonnentingenjören kan redogöra för hur förutsättningarna ser ut för din fastighet samt lämna en prisuppgift på vad anslutningsavgiften blir. Du når abonnentingenjören via vårt kontaktcenter.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom de kommunala VA-anläggningarna. Det är kommunfullmäktige som bestämmer verksamhetsområdets gränser.

Kommunen är skyldig att förse alla fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten och avlopp om fastigheten har behov av det. Nyetablering av enskilda avloppsanläggningar godkänns normalt inte inom verksamhetsområdet.

Inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska fastighetsägaren betala avgifter enligt kommunens VA-taxa samt följa de bestämmelser om brukande av den allmänna VA-anläggningen som finns i dokumentet ABVA .

Kommunen har en skyldighet enligt §6 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster att upprätta verksamhetsområde i tätbebyggda områden.

Information om Alvesta kommuns planering för utbyggnad av kommunal VA finns i Alvesta kommuns VA-plan. Arbete pågår med att uppdatera VA-planen. Arbetet bedöms vara klart under våren 2024.

Anslutning utanför verksamhetsområdet

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att dessa fastigheter måste anlägga egna (enskilda) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning.

Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde går det ibland att ordna. Förutsättningen är att anslutning är tekniskt möjlig samt att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar.

Anslutning sker efter att avtal tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen. En inkopplingspunkt ordnas intill kommunens befintliga ledningsnät. Fastighetsägaren som ansluter ansvarar för planering och bekostar anläggning av ledningar samt de anordningar som krävs för att ansluta till inkopplingspunkten.

Om ledningar anläggs utanför fastighetens mark behöver fastighetsägaren ordna att servitut tecknas med berörda markägare. Servitutet ska skrivas in i Lantmäteriets fastighetsregister.

Om flera fastigheter i ett område utanför det kommunala verksamhetsområdet vill koppla in sig till kommunal VA kan de gå samman och gemensamt bekosta anläggande av ledningar och anordningar fram till en inkopplingspunkt vid kommunens befintliga ledningsnät. Alvesta kommun har som krav att fastigheter som gör en ny gemensam anslutning ska bilda en gemensamhetsanläggning av de ledningar, ventiler, pumpar och brunnar som flera fastigheter kommer att bruka. En gemensamhetsanläggning bildas efter att en lantmäteriförrättning har genomförts av Lantmäteriet.

Steg för steg – så ansluter du till kommunal VA (inom verksamhetsområde)

1: Om servisanmälan och förbindelsepunkter

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp skickar du in en servisanmälan till kommunen. Servisanmälan ska lämnas in i god tid innan ni planerar att anlägga privata ledningar på er fastighet. Ibland behöver kommunen göra utredningar eller bygga ut längre sträckor med ledningar för att kunna ansluta din fastighet. I förbindelsepunkten går den juridiska gränsen för vilka ledningar kommunen respektive fastighetsägaren ansvarar för. Förbindelsepunkten ligger normalt ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

2: Krav på hantering av dagvatten skiljer sig åt för olika områden

Alvesta kommuns krav på hantering av dagvatten från fastigheter skiljer sig åt för olika områden.
I områden där kommunen avvattnar gatan från dagvatten ska dag- och dräneringsvatten avledas till förbindelsepunkt för allmän anläggning för dagvatten eller tas omhand lokalt på fastigheten.

Innan dag- eller dräneringsvatten avleds till allmän anläggning för dagvatten ska det passera en brunn med sandfång. Syftet med sandfånget är att grus och sand ska sedimentera och fastna där istället för att det ledas ut i ledningsnätet.

I landsbygdsnära områden där kommunen inte avvattnar gatan från dagvatten ska fastigheter ta hand om dagvattnet lokalt på den egna fastigheten. Vid förtätning av byggnation eller i vissa industriområden kan krav ställas på fördröjning av dagvatten på fastigheten.

Oavsett vad eller var man bygger är det viktigt att planera hur vatten ska rinna på fastigheten vid kraftiga regn. För att ej få problem är det viktigt att marken lutar ut från samtliga byggnader.

3: Ritning över yttre VA

Vid byggnation av annat än en villabostad ska en ritning som bl.a. visar planerad dragning av yttre vatten- och avloppsledningar, placering av brunnar samt avvattning av dagvatten från fastigheten lämnas in i samband med bygglovsansökan.

4: Betalning av anläggningsavgift

Faktura för anläggningsavgift skickas ut efter att servisanmälan lämnats in till kommunen och kommunen har anlagt ledningar fram till fastigheten samt anvisat om förbindelsepunktens läge. Betalning av anläggningsavgiften är en förutsättning för att fastigheten ska få koppla in sig och vara ansluten till den kommunala vatten och avloppsanläggningen.

5: Inkopplingsbesiktning

Fastighetsägaren ansvarar för byggnation och underhåll av de ledningar (servisledningar) som går mellan förbindelsepunkten och därefter in på fastigheten. Nybyggda ledningar ska vara fackmannamässigt anlagda. Den entreprenör som utför arbetet ska utföra sitt arbete enligt anvisningar i blanketten ”Entreprenörsrapport för servisledningar”. Blankett för entreprenörsrapport skickas till fastighetsägare efter att servisanmälan lämnas in till kommunen.

Den gräventreprenör som fastighetsägaren anlitat ska meddela arbetsledare på Alvesta kommuns avdelning Park och anläggning om när de kommer gräva intill kommunens ledningar några dagar innan grävarbetet påbörjas.

Innan rörgravarna för servisledningarna fylls igen ska personal från Teknisk Service ges möjlighet att besikta ledningarna och sammankopplingen av er fastighets ledningar och kommunens ledningar. Arbetsledare på Teknisk Service når du genom att ringa eller maila Alvesta kommuns kontaktcenter.

6: Inkoppling av byggvatten

Byggvatten är en tillfällig inkoppling som kan beviljas under byggtiden på fastigheten. Så snart som fastighetsägaren har möjlighet ska de ordna en frostskyddad, permanent vattenmätarplats inne i sitt nya hus.

Tidpunkt för inkoppling av byggvatten ska bokas med arbetsledare på Park och anläggning, Alvesta kommun i god tid innan inkoppling önskas. Arbetsledaren når du genom att ringa eller maila Alvesta kommuns Kontaktcenter.

Fastighetsägaren ansvarar för att den sammankoppling de gör till kommunens rör är korrekt genomförd. Fastighetsägaren ansvarar för att ha en fungerande avstängningsventil för byggvattnet inne på fastigheten och för att hålla anordningar för byggvattnet skyddade mot yttre påverkan och frost.

Fastighetsägaren eller en entreprenör anlitad av fastighetsägaren måste vara på plats när kommunens personal släpper på byggvattnet.

Vid användande av byggvatten faktureras fastighetsägaren för en schablonmängd på 30 kubikmeter (m3) vatten per lägenhetsenhet byggnationen omfattar, såvida mätning inte sker. Vid byggnation av annat än en villabostad kan mätning av byggvattnet krävas.

7: Vattenmätarkonsol på frostfri vattenmätarplats

För att kommunens debitering av vattenförbrukningen ska fungera är det viktigt att vattenmätaren är installerad korrekt på en lämplig plats. Fastighetsägaren ansvarar för att en vattenmätarkonsol finns monterad innan uppsättningen av vattenmätaren ska ske. Mätarkonsollen ska vara monterad av en VVS-installatör enligt anvisningar i Entreprenörsrapport för vattenanslutning. Blankett för entreprenörsrapport skickas till fastighetsägare efter att servisanmälan lämnas in till kommunen.

Placering av vattenmätaren

Vattenmätaren ska placeras så att den är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Det utrymme som bör finnas runt om vattenmätaren visas på bilden. Vattenmätaren ska vara skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Väggparti och golv vid vattenmätarplatsen ska tåla spill och mindre läckage av vatten. Mätarkonsollen ska vara av typen ”teleskop”, sitta horisontellt och fast förankrad, samt vara utrustad med avstängningsventiler på båda sidorna om mätaren. För villor och flerbostadshus med upp till åtta lägenhetsenheter ska mätarkonsollen vara anpassad för en vattenmätare med bygglängd på 190-222 millimeter. Övriga typer av fastigheter ska kontakta abonnentingenjör på Alvesta kommun för att få information om vilken mätarstorlek som vattenmätarkonsollen ska vara anpassad för.

En illustration som visar hur vattenmätaren ska vara placerad. Text: För att kunna täta mot skyddsröret får avståndet mellan vägg och skyddsrör inte vara mindre än 60 cm. Golvbrunn: Vattenskadesäkert utförande enligt branschregler, anpassat efter golvtyp.
Bilden visar hur vattenmätaren ska placeras korrekt och vilka avstånd som gäller.

Annan verksamhet än vanlig bostadsfastighet kan kräva en backventil som bekostas av abonnenten. Påsläpp av kommunalt vatten till fastigheten får inte genomföras innan Park och anläggning kontrollerat arbetet och monterat en vattenmätare. Enbart Alvesta kommuns personal får manövrera kommunens servisventil mot fastigheten.

8: Montering av vattenmätare och påsläpp av vatten

Begäran om uppsättning av vattenmätare ska göras, i god tid, till Teknisk Service, Alvesta kommun innan påsläpp av vatten önskas. Vattenmätaren är kommunens egendom och kommunens personal har ensamrätt att byta och justera mätaren. Fastighetsägaren, eller en av fastighetsägaren anlitad rörmokare, måste vara närvarande när Park och anläggning släpper på vatten i fastigheten ifall rören skulle visa sig vara otäta. Arbetsledare på Park och anläggning når du genom att ringa eller maila Alvesta kommuns kontaktcenter.

9: Välkommen som ny abonnent

Efter att vattenmätaren monterats och inkopplingen gjorts kan du börja använda ditt kommunala vatten och avlopp. Du blir en abonnent och betalar brukningsavgift enligt gällande VA-taxa. Alvesta kommun använder en SMS-tjänst för att meddela om driftstörningar i VA-ledningsnätet. Om du använder ett mobilnummer som ej är registrerad på adressen till den fastighet som du har VA-abonnemang på behöver du koppla telefonnumret till adressen.

Senast uppdaterad 22 april 2024