Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Pool och bassäng

Här finns råd och tips för hantering av vatten i pooler och bassänger.
Sidans innehåll

Fastighetsägaren ansvarar för att påfyllnad av en pool eller badbassäng genomförs på ett sätt som säkerställer att återströmning till det allmänna vattenledningsnätet ej kan ske. Vid tömning ansvarar fastighetsägaren för att poolvattnet inte orsakar problem på grannfastigheter, i det kommunala avloppsreningsverket eller för enskilda vattentäkter i närheten.

Påfyllning av pool och badbassäng

Vid påfyllning av pool ska det alltid finnas ett luftgap mellan mynningen på slangen som påfyllnad sker från och vattenytan i poolen. Detta för att förhindra att återströmning av poolvatten sker till det kommunala vattenledningsnätet ifall att trycket i det kommunala ledningsnätet skulle försvinna tillfälligt eller långvarigt.

För att inte kommunen felaktigt ska fatta misstankar om vattenläcka är det bra om du som poolägare informerar oss om när du ska fylla din pool. Du meddelar oss via e-post.

Tömning av badvatten från pooler och badbassänger

Tömning av poolen ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta på den egna tomten.

Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet eller till enskilda vattentäkter i närheten. Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande några dagar innan tömning.

Poolkemikalier

Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.

Det är inte lämpligt att använda silver som desinfektionsmedel. Dels avdödar det inte virus och dels kan det orsaka stor miljöskada när det släpps ut i naturen.

Om klor har använts som desinfektionsmedel är det viktigt att vattnet avkloreras före tömning genomförs. Avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör.

Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet i en mindre pool avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.

Poolvatten som har behandlats med kemikalier bör inte släppas till avloppet, varken spill- eller dagvattenavlopp. Många poolkemikalier är skadliga för vattenlevande organismer. Utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp kan därför slå ut de biologiska reningsfunktionerna i avloppsreningsverket. Det leder till problem och ökade kostnader för kommunen. Utsläpp direkt i dagvattenavlopp kan orsaka störningar för befintliga ekosystem i sjöar och vattendrag.

Omhändertagning av backspolvatten

Backspolvatten (från renspolning av filter) ska i första hand avledas mot en gräsyta eller rabatt på den egna tomten för infiltration där. Om det finns svårigheter att ta hand om backspolvattnet kan ni ansöka hos Alvesta kommun om att istället få avleda backspolvattnet mot spillvattenledning på fastigheten.

Senast uppdaterad 21 mars 2024