Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Planer, policys och bestämmelser inom VA

Planer, policys och bestämmelser inom VA

Regler och hur vi arbetar med kommunala VA-frågor finns i dokumentet ABVA, samt vår VA-policy och VA-plan.
Sidans innehåll

Allmänna bestämmelser VA

I dokumentet ABVA finns de regler som gäller för användande av kommunens kommunala vatten och avlopp. Bestämmelserna i ABVA bygger på lag (2006:412) om allmänna vattentjänster . Förkortningen ABVA står för ”Allmänna bestämmelser för brukande av Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten.

VA-policy

VA‐policyn innehåller övergripande strategiska vägval och principer för VA-verksamheten. Alvesta kommuns VA-policy antogs i april 2015 av kommunfullmäktige. Arbete pågår för att uppdatera VA-policyn.

VA-plan

VA‐planen är en långsiktig plan som visar på hur VA‐försörjningen bör utvecklas för att uppfylla gällande och framtida krav. Alvesta kommuns VA-plan antogs april 2015 av kommunfullmäktige. En revidering av bilaga F i VA-planen (Riktlinjer för anslutning till kommunal VA för privata VA-anläggningar utanför verksamhetsområdet) genomfördes i juni 2020.

VA-planen ersätts med en ny Vattentjänstplan

1 januari 2023 trädde en lagändring om allmänna vattentjänster i kraft. Den innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska, precis som VA-planen, redovisa en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Arbete pågår för att uppdatera och omarbeta VA-planen till en Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen kommer omfatta planering för en 12 års-period framåt. Planen ska aktualiseras minst vart 4:e år. Samråd för Alvesta kommuns nya vattentjänstplan kommer att genomföras innan planen antas.

Anmäla vattenläckor och stopp i avlopp

Senast uppdaterad 22 april 2024