Marklov

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter.

Även utom detaljplan kan det krävas marklov om marknivån ska ändras, exempelvis i ett område som är tänkt för bebyggelse.

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov:

  • Blankett för ansökan om marklov (gemensam blankett med bygglov och anmälan).
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000.
  • Markplaneringsritning.
  • Kontrollplan.
  • Kontrollansvarig.

Att göra en kulle eller liknande med schaktmassor kan kräva tillstånd enligt miljöbalken. Kontakta en handläggare på avdelningen för bygg och miljö om du är osäker på vad som gäller.

Senast uppdaterad 4 mars 2024