Miljö

Miljö

Vi har inte ärvt planeten av våra föräldrar, utan lånat den av våra barn!

Det är därför viktigt att vi är rädda om vår miljö och tar hand om den. För att skydda miljön på bästa sätt har regeringen beslutat om olika lagar och regler för hur vi ska ta hand om miljön.

Miljö handlar inte bara om yttre miljö utan också om vår närmiljö och inomhusmiljö. Det är inte bara stora industrier som omfattas av miljölagstiftningen. Både jordbruk, biltvättar, sopor, kemikalier, avlopp med mera berörs också.

Enheten för SBF Bygg & Miljö ser till att gällande lagar och regler följs. Vi informerar, ger råd och ställer krav, både till företag och till privatpersoner. Genom förebyggande information och besök hos verksamheter som påverkar miljön, arbetar vi för en hälsosam livsmiljö i kommunen.

Miljöbalken

Sedan 1 januari 1999 finns den svenska lagstiftningen om miljö huvudsakligen samlad i Miljöbalken (1998:808). Förutom den svenska miljölagstiftningen påverkas vi även av EU:s bestämmelser.

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde. Människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta den väl.

Miljöbalkens fem grundstenar är:

  • hälsa och miljö ska skyddas
  • natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas
  • den biologiska mångfalden ska bevaras
  • en god hushållning av mark och vatten ska tryggas
  • återanvändning och återvinning ska främjas

Miljöbalkstaxa

Ny taxa är antagen av kommunfullmäktige och börjar gälla 1 januari 2020. Se bilaga till höger.