God man, förvaltare och förmyndare

I samtliga kommuner finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alvesta kommun finns en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.


Aktuell information

Här lägger vi in mer tillfällig information, om vad som är på gång just nu.

Workshops för upprättande av årsräkning
Om du upplever att du behöver stöd vid upprättandet av årsräkningen kommer vi att finnas tillgängliga för frågor:

  • tisdagen den 23 januari kl 09:30-11:30 och kl 14:00-16:00
  • tisdagen den 30 januari kl 16:00-19:00
  • tisdagen den 20 februari kl15:00-17:00

Plats: I sammanträdesrum Salen i kommunhuset, Centralplan 1 i Alvesta.

Anmälan görs via e-post till overformyndaren@alvesta.se

Välkomna!

Ulrika Bengtsson och Jennie Svensson
Överförmyndarhandläggare
__ 

Behov av nya gode män och förvaltare!

Känner du att du vill göra en insats för en medmänniska? Är du intresserad av att stödja någon som behöver hjälp? Talar och skriver du bra svenska, har du goda kunskaper om hur svenska samhället fungerar, har du en ordnad ekonomi och ett intresse av andra människor?

Som god man gör du en viktig insats och bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Det behövs fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp. Är du intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till oss, eller anmäl ditt intresse genom att fylla i och skicka in intresseanmälan.

Alvesta kommun har i nuläget inte behov av fler gode män för ensamkommande barn.


 

God man

Personer som inte kan ta hand om sig själva och sin egendom riskerar att drabbas av rättsförluster. Det kan handla om omyndiga personer eller personer som på grund av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För den som har behov av hjälp kan överförmyndarnämnden medverka till att en god man utses. Överförmyndarnämnden kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Vad är en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera. 

En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Att söka god man

Den hjälpbehövande själv eller hans eller hennes anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Det finns en avgörande skillnad mellan god man och förvaltare.

Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltaren har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan dennes samtycke.