God man & förvaltare

I samtliga kommuner finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alvesta kommun finns en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

God man

Personer som inte kan ta hand om sig själva och sin egendom riskerar att drabbas av rättsförluster. Det kan handla om omyndiga personer eller personer som på grund av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För den som har behov av hjälp kan överförmyndaren medverka till att en god man utses. Överförmyndaren kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Vad är en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera. 

En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Att söka god man

Den hjälpbehövande själv eller hans eller hennes anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till Överförmyndaren.

Vill du bli god man?

Att bli god man är att intressera sig för en människa som behöver stöd och hjälp på olika sätt. Är du intresserad?

Talar och skriver du bra svenska, har du goda kunskaper om det svenska samhället och är nyfiken på att lära och utveckla dig själv för att hjälpa de som behöver hjälp i samhället? Då kanske du har vad som krävs för att bli god man. 

För att trivas som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Lagens krav på en god man är att han eller hon är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig", är myndig och inte själv har förvaltare (11 kap 12§ FB).

Fyll i blanketten intresseanmälan (som du hittar till höger) eller kontakta överförmyndaren.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Det finns en avgörande skillnad mellan god man och förvaltare.

Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltaren har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan dennes samtycke.