God man, förvaltare och förmyndare

I samtliga kommuner finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alvesta kommun finns en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.


Aktuell information:

Gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner från och med 1 januari 2019!

 Kommunstyrelsen i Alvesta kommun fattade den 10 april 2018 beslut att ställa sig bakom förslag om gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner från och med den 1 januari 2019.

Förslaget innebär att en gemensam nämnd bildas för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner från och med den 1 januari 2019. Växjö kommun föreslås utses till värdkommun för den gemensamma nämnden, vilket medför att en gemensam förvaltning bildas med placering i Växjö.

Överförmyndarhandläggare kommer att finnas tillgängliga för bokade besök i Alvesta en dag per vecka. Om behovet av tillgänglighet är större i samband med att årsräkningarna ska lämnas in kommer möjligheten till personlig kontakt att utökas. Behovet av tillgängligheten i kommunen kommer att utvärderas årligen.

Syftet med en gemensam nämnd är framför allt att säkerställa rättssäkerheten för de personer som har ställföreträdare. Genom att bilda en större organisation kan nämnden dessutom enklare klara kompetensförsörjningen och nå en kostnadseffektiv handläggning.

Förutom kommunstyrelsen i Alvesta kommun har även kommunstyrelserna i Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner ställt sig bakom förslaget om en gemensam överförmyndarnämnd.

Definitivt beslut att bilda den gemensamma nämnden Överförmyndarnämnden östra Kronoberg fattas av respektive kommunfullmäktige senast den 30 september 2018.

 


 

Behov av nya gode män och förvaltare!

Känner du att du vill göra en insats för en medmänniska? Är du intresserad av att stödja någon som behöver hjälp? Talar och skriver du bra svenska, har du goda kunskaper om hur svenska samhället fungerar, har du en ordnad ekonomi och ett intresse av andra människor?

Som god man gör du en viktig insats och bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. Det behövs fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp. Är du intresserad av att åta dig ett uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till oss, eller anmäl ditt intresse genom att fylla i och skicka in intresseanmälan.

Alvesta kommun har i nuläget inte behov av fler gode män för ensamkommande barn.


God man

Personer som inte kan ta hand om sig själva och sin egendom riskerar att drabbas av rättsförluster. Det kan handla om omyndiga personer eller personer som på grund av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För den som har behov av hjälp kan överförmyndarnämnden medverka till att en god man utses. Överförmyndarnämnden kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Vad är en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera. 

En god man kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel att avveckla en lägenhet, en fastighetsförsäljning, att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Att söka god man

Den hjälpbehövande själv eller hans eller hennes anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Det finns en avgörande skillnad mellan god man och förvaltare.

Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltaren har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan dennes samtycke.