Kemikalieolyckor och SEVESO-anläggningar 

Kemikalieolyckor och SEVESO-anläggningar 

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier omfattas av Sevesolagen. Lagen syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Sidans innehåll

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Anläggningar som hanterar stora mängder kemikalier ska ha hög säkerhetsnivå och kan omfattas av Sevesolagstiftningen. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar – en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär bland annat att det även krävs tillstånd, samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Varning till allmänheten vid olycka

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du har information om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Om en olycka inträffar larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

Verksamheter som omfattas av Sevesolagen i Alvesta kommun

I Alvesta kommun finns en verksamhet som räknas som Seveso-anläggning. Anläggningen är klassad på den lägre nivån.

Bergtäkt, Johanssons Berg i Heljalt AB, Villarp 1:7 och Hjortsberga-Hult 6:1

Bergtäkten ligger strategiskt placerad mellan tätorterna Växjö, Värnamo och Alvesta/Växjö. Det är få närboende till verksamheten.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare: Johanssons Berg i Heljalt AB
Verksamhetsadress: Villarp 1:7 och Hjortsberga-Hult 6:1 Alvesta kommun
Utdelningsadress: Åsbovägen 201, 284 92 PERSTORP
Telefonnummer: 0435-321 26

Företags- och verksamhetsbeskrivning

Bolaget producerar och tillhandahåller berg- och grusmaterial till framförallt olika former av anläggningsarbeten. Täkten i Villarp/Hjortsberga-Hult försörjer huvudsakligen området i och omkring Alvesta, Värnamo, Ljungby och Växjö med dess omland.

Som ett led i produktionen sker borrning och sprängning av fast berg. Arbetet genomförs av underentreprenör. Processen börjar med att berget som skall sprängas besiktigas av borr- och sprängpersonal. Med ledning av tidigare utförda sprängningar på platsen samt uppgifter om avstånd till närmast liggande byggnader planeras borrnings- och sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan på omgivningarna från vibrationer och kastrisker.

Hålen, ofta omkring 90 mm diameter men ibland mindre, borras ner till nästa så kallade pallbotten (vanligast ca 16 meter) samt underborrning ca 1,5 m. Borrning sker med ljuddämpade berg-borrmaskiner, typ Atlas Copco eller likvärdig. Damm vid borrning minimeras genom att dammsugare är monterad på borraggregatet.

För tändning av sprängladdningen används ett icke-elektriskt kopplingssystem av stötvågstyp som ger en väl kontrollerad intervallföljd där separata intervalltider kan ställas in för varje borrhål. Markstötvågen portioneras ut i omgivningen i mindre pulser och den största samverkande laddningen är lika med den största enskilda laddningen, vanligen bottenladdningen, i ett borrhål.

Vid vissa tillfällen sker mindre sprängningar för sönderdelning av stora stenblock (sk skut) eller för att bereda nya arbetsytor.

Farliga ämnen

Sprängämnen: I täkten produceras förädlade bergmaterialprodukter. Losshållningen sker genom sprängning. Sprängämne finns i många olika blandningar och utseende men ämnet som används absolut mest i täkten är av typen bulkemulsion. Detta innebär att olika ämnen som var för sig är icke-explosiva blandas och blir explosiva först när de är på platsen där sprängning ska ske. Detta innebär en större säkerhet vid hantering och transport.

Diesel/Eldningsolja: Diesel och eldningsolja är lättare oljor som är brandfarliga, men relativt svåra att antända. Diesel och eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter av diesel eller eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Information till allmänheten

Allmänheten uppmanas att såväl vid daglig verksamhet som vid olyckshändelse att respektera givna anvisningar samt avspärrningar.

Området som kan komma att beröras av sprängsalvan avlyses. Laddning av salvan sker huvudsakligen med emulsionssprängämne. Sprängämnet pumpas via en slang direkt från lastbilen ner i borrhålet och sprängämnets olika ingredienser blandas inte förrän i slangen och blir alltså inte explosivt förrän just där det ska användas. Vid ett fåtal tillfällen används alternativa sprängämnen. Valet av sprängämne görs efter en samlad bedömning av bland annat borrhålets vatteninnehåll, bergets kvalité och borrhålens lokalisering.

Sprängmedel förvaras inte inom täktområdet utan tas med vid varje enskilt sprängtillfälle. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utförda riskanalyser har inte funnit några anmärkningsvärda risker vid anläggningen avseende liv och hälsa.

Tillsyn

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagen. Tillsynen görs ofta tillsammans med kommunen och den kommunala räddningstjänsten.

Senast uppdaterad 4 mars 2024