Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg, stöd och vård som du beviljas. Avgiftens storlek bestäms utifrån ditt stöd- och hjälpbehov, samt hur stora inkomster och bostadskostnader du har.
Sidans innehåll

Avgifter för insatser

Du betalar en avgift för dina insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Avgifterna gäller för år 2024 och omräknas årligen.

Maxavgift

Det finns ett högkostnadsskydd för omsorg och vård. Din avgift per månad kan aldrig bli högre än maxavgiften.

Maxavgiften omfattar endast insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Maxavgiften år 2024 för vård och omsorg är 2 575 kronor per månad.

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen

InsatsKostnad
Stöd och hjälp i hemmet (hemtjänst)429 kronor per påbörjad timme
Trygghetslarm343 kronor per månad
Korttidsboende (kostnad för mat och hygienpaket tillkommer)86 kronor per dygn
Dagverksamhet86 kronor per tillfälle
Hemkörning av färdiglagad mat (avser kostnad för transport och emballage)17 kronor per transport

Avgifter för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen

Avgiftsfritt för barn och unga under 18 år.

InsatsKostnad
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (som utförs av sjuksköterska eller omsorgspersonal som delegerad insats)429 kronor per månad (oavsett antal besök)
Insatser från kommunrehab (gäller även besök för utprovning av hjälpmedel)429 kronor per månad (oavsett antal besök)

Övriga avgifter och kostnader

Dessa avgifter räknas inte med i maxavgiften.

InsatsKostnad
Hygienpaket, särskilt boende218 kronor per månad
Hygienpaket, korttidsboende15 kronor per dygn
Intyg från legitimerad personal429 kronor per intyg

Måltidspriser

Måltidspriserna gäller från 1 januari 2024 och omräknas årligen.

Abonnemangspriser för omsorgstagare

Abonnemang/måltiderPris
Matdistribution, middag med efterrätt (7-dagars abonnemang)2 328 kronor per månad
Matdistribution, middag med efterrätt (4-dagars abonnemang, fasta dagar varje vecka)1 241 kronor per månad
Helabonnemang (särskilt boende)4 530 kronor per månad
Helabonnemang, minus en måltid per dag (särskilt boende)3 439 kronor per månad
Måltider, korttidsplats150 kronor per dygn

Priser i restaurangerna på särskilt boende

MåltidPris, omsorgstagarePris, gäster och personal
Frukost33 kronor33 kronor
Middag (utan efterrätt)70 kronor97 kronor
Pensionärspris: 87 kronor
Middag (med efterrätt)78 kronor104 kronor
Pensionärspris: 95 kronor
Kvällsmat40 kronor56 kronor

Så beräknas din avgift

Den avgift du betalar är individuell och påverkas av vilka insatser du har, samt av dina inkomster och din bostadskostnad. För att få din avgift individuellt prövad behöver du meddela oss dina inkomstuppgifter och din bostadskostnad. Detta gör du via en särskild blankett. Om du inte lämnar in uppgifter om dina inkomster och din bostadskostnad kommer du att få betala maxavgift för dina insatser.

Vi kan hämta uppgifter om din allmänna pension om du samtycker till det. Uppgifter om tjänstepension, privata pensioner och övriga inkomster måste du meddela oss, eftersom vi inte får information om dem på annat sätt. Du kan avstå från att få din avgift individuellt prövad. Detta innebär att du betalar full avgift för dina insatser. Detsamma gäller om du inte skickar in blanketten, eftersom vi då inte kan pröva nivån på din avgift.

Makar och registrerade partners

Vid avgiftsberäkning för makar eller registrerade partners läggs bådas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken/partnern. Det är därför viktigt att båda lämnar inkomstuppgifter, även om endast den ena har beviljade insatser.

Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig då det inte finns någon underhållsskyldighet dem emellan. Sammanboende får dock minimibelopp som gifta.

Hur stor blir min avgift?

Innan vi kan ta ut någon avgift har du rätt att behålla en summa av dina egna medel som motsvarar:

  • Din bostadskostnad (exklusive hushållsel).
  • Minimibelopp och eventuella tillägg till minimibeloppet.

Den summa som blir kvar av dina egna medel avgör sedan hur stor din avgift blir. Finns det inga medel kvar, betalar du ingen avgift. Det finns en maxavgift för dina insatser och du betalar aldrig mer för beviljade insatser än vad maxavgiften är (se avsnittet Maxavgift ovan). Tänk på att exempelvis kostnad för måltider och hyra för särskilt boende inte räknas som avgifter.

Minimibelopp för övriga levnadskostnader

Minimibelopp är en schabloniserad summa som ska täcka normala levnadskostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.
Se minimibelopp per månad år 2024 nedan:

  • Äldre ensamstående (över 65 år): 7 062 kronor
  • Äldre makar/sambor (över 65 år) : 5 762 kronor
  • Yngre ensamstående: 7 768 kronor
  • Yngre makar/sambor: 6 338 kronor

Individuella tillägg till minimibeloppet

Minimibeloppet får i vissa situationer bestämmas till en högre nivå och i vissa andra situationer till en lägre nivå. En individuell höjning av minimibeloppet kan påverka den avgift du betalar.

Ditt minimibelopp kan höjas på grund av särskilda omständigheter som gör att dina kostnader varaktigt överstiger normalkostnader för sådant som ingår i minimibeloppet eller om du har andra varaktiga kostnader som du inte bör avstå ifrån. Varje förhöjd utgift måste uppgå till minst 200 kronor per månad och vara varaktigt återkommande under större delen av året. Exempel på utgifter som kan påverka minimibeloppet är kostnader för god man eller underhållskostnader för minderåriga barn.

Du kan ansöka om förhöjt minimibelopp i samband med att du lämnar uppgifter om inkomster och bostadskostnad.

Ansökan om nedsättning av avgift i samband med dubbel boendekostnad

Om du i samband med att du flyttar till särskilt boende får dubbla boendekostnader under en period, kan du få räkna med båda kostnaderna under högst tre månader. Detta kan i sin tur påverka ditt avgiftsutrymme och nivån på den avgift som tas ut. Det är endast själva avgiften som påverkas, inte hyran för lägenheten i det särskilda boendet eller kostnader för mat. Du får räkna med dubbla hyror under förutsättning att du har mindre än tre prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (år 2023: 157 500 kronor).

Ansökan om dubbel boendekostnad ska ha inkommit senast månaden efter inflyttningsdatum (se blankett nedan).

Beslut om avgift

När din avgift fastställts får du ett avgiftsbeslut där storleken på avgiften framgår, samt vilket beräkningsunderlag som ligger till grund för beslutet. Titta gärna igenom beslutet så att alla uppgifter är korrekta. Om du upptäcker att något inte stämmer kan du kontakta din avgiftshandläggare.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med delar av eller hela beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Du kan vända dig till din avgiftshandläggare om du behöver hjälp med överklagan. Ange i din överklagan vilket beslut det är som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras.

Skicka din överklagan

Omsorgsnämnden, Alvesta kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Vi kan komma att ompröva ditt beslut om det skulle vara uppenbart felaktigt på något sätt. Om så inte sker skickar vi vidare din överklagan med underlag till förvaltningsrätten.

Meddela förändringar

Om din inkomst och/eller din bostadskostnad förändras måste du själv kontakta din avgiftshandläggare eller skicka in en ny inkomstblankett. Tänk på att avgiften inte räknas om retroaktivt om det är du själv som dröjer med att inkomma med förändrade uppgifter. Tänk också på att du måste meddela förändringar i din hyra även om du bor på någon av kommunens särskilda boenden. Avgiften räknas om vid varje årsskifte och i samband med det skickar vi ut en ny inkomstblankett till dig.

Betala via autogiro

Vill du att din avgift ska dras automatiskt via autogiro varje månad behöver du fylla i en blankett för anmälan om autogiro. Efter att du skrivit ut och fyllt i blanketten ska den skickas till adressen:
Ekonomienheten, Alvesta Kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Senast uppdaterad 24 maj 2024