Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Bli familjehem och jourhem

Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten.
Sidans innehåll

Vad innebär uppdraget?

Familjehem

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod, men som också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag.

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, även om detta inte alltid är möjligt. En placering kan pågå en kort tid eller under barnets hela uppväxt, vilket är viktigt att man som familjehem är införstådd med.

Jourhem

Att vara jourhem är en heltidssysselsättning. Det innebär att du i ett akut läge och med kort varsel får ta hand om ett barn eller en ungdom som behöver omedelbart skydd eller stöd. En jourhemsplacering kan pågå i mellan något dygn till några månader. Ett jourhem utreds på liknande sätt som ett vanligt familjehem. Som jourhem får du omkostnadsersättning, samt ett arvode som motsvarar en månadslön.

Orsaker till placering

Det finns olika anledningar till att barn och ungdomar kan behöva flytta till ett familjehem eller jourhem. Det kan handla om att föräldrarna har missbruksproblem, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen.

Det kan också handla om att det är barnets eget beteende som är orsaken till att hen inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd, samt komplettera de egna föräldrarna. Även ensamkommande flyktingbarn utan anhöriga behöver familjehem eller jourhem.

Vad krävs av mig?

Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Stöd, utbildning och ersättning

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. Ansvaret delas med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare. Barnet har en egen särskild utsedd socialsekreterare/barnsekreterare, som ansvarar för barnets situation. Du får kontinuerligt stöd i ditt uppdrag av en familjehemssekreterare.

Vi erbjuder utbildningar där vi samtalar om frågor som hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, kriser och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor.

Som familjehem får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar utifrån barnets ålder och behov, samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet. Som jourhem får du omkostnadsersättning, samt ett arvode som motsvarar en månadslön.

Utredning

Efter anmält intresse görs en omfattande utredning som består av flera samtal. Samtalen syftar till att förbereda dig/er på vad uppdraget kan innebära, samt ge socialtjänsten underlag för att kunna fatta beslut om lämplighet. Utredningen är en process, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar sitt beslut.

Utredningen består också av inhämtande av registerutdrag från socialtjänsten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten, samt referenstagning.

Anmäl intresse

Vanliga frågor och svar

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, vi behöver familjehem i alla åldrar för att matcha barnets behov så bra som möjligt.

Behövs det någon speciell utbildning för att bli familjerhem?

Nej, du behöver inte ha någon utbildning för att bli familjehem.

Kan jag arbeta heltid?

Som familjehem kan du arbeta heltid, men du kan behöva anpassa din arbetssituation utifrån barnets behov.

Som jourhem kan du inte ha ett annat arbete då uppdraget är på heltid.

Behöver barnet ha ett eget rum?

Ja, barnet behöver ha ett eget rum i familjehemmet.

Behöver jag som familjehem bo i Alvesta kommun?

Nej, det behöver du inte.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till min familj?

Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder. Sedan görs en matchning utifrån barnets behov och familjehemmets förutsättningar. Ni kan alltid tacka nej till ett uppdrag om det inte känns rätt för er.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Familjehemmet ansvarar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten har det övergripande ansvaret. Viktiga beslut ska även vårdnadshavare vara delaktiga i.

Mer information om uppdraget

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och jourhem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2024