Vårdnad, separation och umgänge

Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn och hitta ett bra föräldrasamarbete kan ni få stöd.
Sidans innehåll

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet.

Föräldrar som har separerat

Gemensam vårdnad

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Huvudprincipen är att gemensam vårdnad normalt är det bästa för barn eftersom båda föräldrarna då har gemensamt ansvar och ska komma överens i frågor som rör barnet.

Ensam vårdnad

En förälder kan också ensam ha vårdnaden om barnet. Att ha ensam vårdnad innebär ett stort ansvar att hjälpa till och underlätta så att barnet får träffa den andre föräldern och andra närstående.

Den som har ensam vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan vara viktiga för barnet. Detta gäller exempelvis skolgång, flytt och sjukdom.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn

Den förälder som inte har barnet boende hos sig permanent ska betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har enskild vårdnad.

Ni som föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån ert barns behov och er ekonomiska situation.

Skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen. Om ni vill skriva avtal tar ni kontakt med familjerätten för att boka en tid. Ta med er kopior på eventuella tidigare domar om vårdnad, boende och umgänge.

När nämnden för arbete och lärande har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.

Föräldrar kan själva göra en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Samarbete efter skilsmässa

Samarbete efter skilsmässa är ett kostnadsfritt digitalt stöd för föräldrar som funderar på, genomgår eller har genomgått en skilsmässa eller separation. Via tjänsten får du kunskap om hur du kan hantera frågor som rör separation från barnets andra förälder, samt vara ett bättre stöd för ditt barn.

Samarbetssamtal

Efter en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för sitt eller sina barn. Då kan ni som föräldrar få hjälp med ett så kallat samarbetssamtal. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnet. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sitt barns bästa. Ett samarbetssamtal är frivilligt, men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Informationssamtal vid vårdnadstvister

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge med barnet.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Sådant stöd kan bland annat vara samarbetssamtal.

Ni som föräldrar deltar gemensamt i informationssamtalet om det inte finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt. Ta kontakt med familjerätten för att boka ett informationssamtal.

Intyg efter genomfört samtal

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit i informationssamtal vid vårdnadstvist. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med ditt barn vid en tvist i domstol.

Att ansöka om skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Alvesta kommun tillhör tillhör Växjö tingsrätt.

Vanliga frågor och svar

Mitt barn har fyllt tolv år. Får hen själv bestämma var hen ska bo?

Nej. Var barnet ska bo är alltid en fråga för vuxna. Kan inte föräldrarna komma överens blir det domstol som avgör.

Barnet får med stigande ålder och mognad mer inflytande över sin situation och barns vilja tillmäts förstås större och större betydelse inför besluten, men det är alltid vuxna som avgör.

Hur får jag ensam respektive gemensam vårdnad?

Om någon av er föräldrar har ensam vårdnad och ni är överens om att det bästa för barnet är att ni har gemensam vårdnad finns möjlighet skriva juridiskt bindande avtal. Det är också möjligt om man har gemensam vårdnad och anser det vara bäst för barnet om den ene föräldern har ensam vårdnad. Detta kan vara till barnets bästa, till exempel om den ene föräldern inte har möjlighet att utöva vårdnaden.

Avtal skrivs i den kommun där barnet är folkbokfört. Oftast pratar familjerätten även med barnet och ger information om vad avtalet innebär.

Om ni inte är överens om vårdnaden finns möjlighet till samarbetssamtal hos familjerätten.

Om ni inte kommer överens efter samarbetssamtal eller om samarbetssamtal inte kan genomföras kan man vända sig till tingsrätten och göra en stämningsansökan mot den andre föräldern. Enbart domstol kan fatta beslut om vårdnaden mot den ene förälderns vilja.

Vi har svårt att komma överens och jag är rädd att det går ut över barnen/barnet. Vad ska jag göra?

Det går att få hjälp att skiljas på ett ”bra” sätt. Om föräldrar har svårt att komma överens om barnets situation kan de kontakta familjerätten för råd, stöd och samarbetssamtal.

All forskning är entydig med att barn far illa när föräldrarna är i konflikt. Ju längre tid det pågår desto mer far barnet illa.

En separation innebär för de flesta en stor sorg och ett misslyckande. Man har en gång älskat varandra och haft förhoppningar om ett gemensamt liv. Separationen framkallar hos många en krisreaktion. De flesta klarar sig igenom krisen, går vidare och kan samarbeta om barnen medan andra har större problem.

Vårt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta vart jag vill med barnet?

Att flytta i närområdet så att det inte påverkar barnets kontakt med den andre föräldern brukar inte vara något bekymmer. Vill man flytta så långt att det har konsekvenser för barnet och den andre föräldern är det förstås ett beslut som man måste prata om och hitta lösningar kring.

Har ni svårt att komma överens kan ni få hjälp med samarbetssamtal. För att barnet ska folkbokföras på ny adress krävs båda föräldrarnas underskrift.


Senast uppdaterad 5 juli 2024