Faderskap och föräldraskap

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet om föräldrarna inte är gifta med varandra.
Sidans innehåll

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Barn har rätt att få veta sitt ursprung och rätt till försörjning och arv. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda efter den 1 januari 2022.

Bekräfta att du blivit förälder genom Skatteverkets e-tjänst

Nyblivna föräldrar som inte är gifta med varandra kan bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats de första 14 dagarna efter att barnet har fötts. Det går också att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

För att kunna använda e-tjänsten krävs det att:

  • Du är 18 år.
  • Ni föräldrar är eniga om att barnet är ert gemensamma.
  • Ni är folkbokförda i Sverige.
  • Ni har e-legitimation och mobilt Bank-ID.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och då kontaktar du kommunens familjerätt.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ni ska då kontakta förvaltningen för arbete och lärande för att boka tid för föräldraskapsbekräftelse.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning måste följande kriterier vara uppfyllda för att ett faderskap eller föräldraskap ska kunna bekräftas:

  • Att den som fött barnet och den som inte fött barnet var sambo, registrerade partners eller gifta när den assisterade befruktningen gjordes.
  • Det ska finnas ett samtycke om assisterad befruktning från den som inte fött barnet.
  • Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade befruktningen.
  • Behandlingen har utförts inom behörig svensk hälso- och sjukvård eller vid behörig inrättning utomlands.

Barnet ska ha rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn (donatorn får inte vara anonym).
En bekräftelse kan hävas om de uppgifter som lämnats inte är korrekta. Det gäller oavsett om bekräftelsen är gjord digitalt eller vid ett besök hos socialnämnden. En hävd bekräftelse innebär att den juridiska kopplingen mellan barnet och den som inte fött barnet bryts. Det finns inte någon tidsgräns för när en bekräftelse kan hävas.

Föräldrar kan fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det finns osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om bekräftelsen till Skatteverket inte görs av föräldrarna under de 14 första dagarna kommer Skatteverket att meddela detta till Alvesta kommun och bekräftelse kommer i stället att hanteras av familjerätten.

Senast uppdaterad 4 mars 2024