Delta i samråd om Alvestas nya översiktsplan och energi- och klimatprogram

Delta i samråd om Alvestas nya översiktsplan och energi- och klimatprogram

Flybild över landsbyggdsväg med röda hus och lador
Hur ska Alvesta kommun utvecklas och växa på ett hållbart sätt de kommande åren? Nu kan du ta del av våra förslag och lämna dina synpunkter.

Just nu är två strategiskt viktiga framtidsplaner för Alvesta kommun ute på samråd – ett förslag på en ny översiktsplan och ett förslag på ett energi- och klimatprogram. Båda planerna beskriver hur våra tätorter och landsbygd ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt.

Under samrådstiden har du möjlighet att komma med synpunkter på förslagen.

  • Energi- och klimatprogrammet, samråd 19 juni – 1 oktober
  • Översiktsplan, samråd 19 juni – 31 oktober

Översiktsplanen är en långsiktig utvecklingsstrategi

Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas inom områden som bostäder, trafik och naturområden. Den avser hela kommunen och ger generella riktlinjer för hur den bebyggda och obebyggda miljön i tätorterna och på landsbygden ska utvecklas.

Översiktsplanen har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Planen anger såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen för mark- och vattenanvändning.

En klimatneutral kommun 2045

Energi- och klimatprogrammet syftar till att fastställa riktningen för Alvesta kommuns arbete med energi, klimatomställning och klimatanpassning fram till år 2030, med målet att uppnå visionen om en klimatneutral kommun 2045. Programmet beskriver vad Alvesta kommun ska uppnå och hur det ska genomföras.

Ta del av förslagen och lämna synpunkter

En viktig del i processen är att du som invånare, och alla som berörs, ska kunna ta del av förslagen och lämna synpunkter innan kommunfullmäktige fattar beslut, detta sker genom samråd.

Under samrådet kan du som bor och verkar i kommunen, myndigheter och andra berörda ta del och tycka till om förslagen. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och önskemål. Synpunkterna ska lämnas skriftligt.

Se förslagen

Välkommen på samrådsmöten

I september har du möjlighet att träffa oss på ett antal platser runt om i kommunen. Vi kommer att presentera förslagen och du ges möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter.

Datum Tid Plats
10/9 18.00-19.30 Samlingslokalen Grimslöv
11/9 18.00-19.30 Mohedaskolan
12/9 18.00-19.30 Hjortsbergagården
23/9 18.00-19.30 Vislandaskolan
24/9 18.00-19.30 Grönkullaskolan Alvesta
26/9 18.00-19.30 Hanaslövsgården Alvesta