Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Bekämpning av invasiva arter har gett resultat

Bekämpning av invasiva arter har gett resultat

Två sammanfogade bilder. Till vänster jätteloka med vita flockblommor med gröna stora och flikiga blad. Till höger jättebalsamin med rosa-lila blommor och gröna pil-liknande blad.
Flera års arbete med att bekämpa invasiva främmande växter på kommunal mark har lett till få förekomster av de EU-listade arterna jätteloka och jättebalsamin. Det visar Alvesta kommuns kartläggning från förra sommaren. Samtidigt finns det andra invasiva arter på flera platser i kommunen och nu planeras det fortsatta arbetet för att förhindra spridning.

Invasiva främmande arter utgör ett av de största hoten mot bevarandet av biologisk mångfald och kommunen har i sin roll som markägare ett ansvar att förhindra spridning.

I förra årets kartläggning av den kommunala marken inventerades sju olika invasiva arter. Det upptäcktes sammanlagt 638 platser där de växer, fördelat på alla tätorter.

Art Förekomster
Blomsterlupin 144
Jätteloka 3
Jättebalsamin 14
Kanadensiskt gullris 163
Parkslide 21
Parksallat 8
Druvfläder 285

Alla arter i tabellen finns med i Artdatabankens risklista och har klassats utifrån invasionspotential och ekologisk effekt. Jättebalsamin och jätteloka finns båda även med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att markägaren är skyldig att bekämpa växterna.

– En av de positiva delarna är att jätteloka, som vi tidigare har haft i större bestånd och som måste bekämpas enligt EU:s lagstiftning, bara har hittats på tre ställen. Det är kul att det arbete vi har lagt på detta har gett resultat, säger Sara Hedlund, trädgårdsingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inventeringen gjordes med hjälp av bidrag från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. Förutom att ta reda på vilka arter som finns och var, har det tittats på spridningsrisk till annans mark, om det finns höga naturvärden i närområdet som riskerar att skadas och om det finns goda eller dåliga förutsättningar till bekämpning på platsen.

– Det här hjälper oss att ta beslut om var vi ska lägga resurserna, säger Ebba Lejeby, hållbarhetsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så kan du hjälpa till

Invasiva arter har fått stor utbredning i Alvesta kommun. På Artportalen (SLU) kan du söka bland alla fynd och även rapportera in nya. Om du har invasiva växter på din egen tomt eller mark hittar du information på Naturvårdsverket om hur du bekämpar respektive art på rätt sätt. Tänk på att inte kompostera växtdelar från invasiva arter, utan i stället lämna det i särskilda behållare på återvinningscentralerna.

I sommar kommer även särskilda sopkärl att ställas ut på olika platser i kommunen där det växer blomsterlupin och/eller kanadensiskt gullris. Då finns möjlighet för frivilliga invånare och besökare att hjälpa till med att minska beståndet på den platsen och förhindra ytterligare spridning.