Verksamhet för hygienisk behandling, bassänger och undervisning

Verksamhet för hygienisk behandling, bassänger och undervisning

Om du ska starta en verksamhet som är anmälningspliktig behöver du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vissa typer av hälsoskyddsverksamheter måste du anmäla till kommunen för att få starta. Med hälsoskyddsverksamhet menas:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Det kan exempelvis vara tatuering (inkluderat kosmetisk tatuering), fotvård, akupunktur, barberare och öronhåltagning.
  • Solarier.
  • Bassängbad, bubbelpool, badtunna, floating och liknande som är till för allmänheten eller som används av många människor.
  • Alla typer av skolor, förskolor och fritidshem.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö.

Tillsyn

Verksamheter inom hälsoskyddsområdet besöks av kommunen som har ansvar att kontrollera att lagstiftningen följs, så kallad tillsyn. Även de som inte behöver anmäla sin verksamhet kontrolleras.

Vid tillsyn ser vi över byggnader, lokaler och anläggningar som allmänheten har tillträde till. Några exempel är hyreshus, pensionat, idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar och strandbad.

Vissa anläggningar besöks regelbundet medan andra verksamheter endast besöks vid klagomål eller problem.

En timavgift tas ut vid tillsyn.

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska själva utföra kontroller av sin verksamhet. Detta för att motverka eller förebygga att olägenheter uppkommer.

Mer information om egenkontroll

Socialstyrelsen har mycket information om vilka regler som gäller och vad man bör tänka på ur ett hälsoperspektiv innan man startar en verksamhet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024