Häckar och buskage

Häckar och buskage

Varje år skadas våra invånare i onödan för att sikten i trafiken skyms. Du som fastighetsägare kan med några enkla åtgärder, före och efter sommaren, rädda liv.
Sidans innehåll

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På bilderna nedan redovisas den sikt som normalt behövs i olika typer av korsningar. Inom de markerade ”sikttrianglarna” ska häckar och buskar vara högst 80 centimeter.

Klippt häck vid garageuppfart. Pilar visar att sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Häckar vid gatukorsning där höjden är lägre runt hörnen på tomten..

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Träd som hänger ut på gångväg. Illustrationerna visar hur lågt grenar får hänga på gångbana (2,5m), cykelbana (3,2m) och körbana (4,6 m)

Tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna eller träden för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanter. Vi rekommenderar minst 2,5 meter för gångbana, 3,2 meter för cykelväg och 4,6 meter för körbana.

Illustration som visar en liten buske som står 0,6 m från gångbana och ett träd som står 2 m från gångbana.

Nyplantering

Vid nyplantering av växter ska plantorna placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Stora träd eller buskar ska planteras minst cirka 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”

PBL 8 kap 15 §.

Bra att tänka på

  • Små barn syns inte om din häck är för hög.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.
Senast uppdaterad 4 mars 2024