Gräva och schakta, tillstånd

Gräva och schakta, tillstånd

Alla som ska gräva på allmän platsmark behöver ett godkänt grävtillstånd.

För arbete inom vägområdet krävs förutom ett godkänt grävtillstånd även en godkänd trafikanordningsplan. Ska allmän mark användas som uppställningsplatser för till exempel manskapsbodar eller material kan du behöva tillstånd från Polismyndigheten.

Grävtillståndssansökningar och ansökningar om tillåten trafikanordningsplan görs via det webbaserade systemet Panorama. I programmet görs både ansökan och slutrapportering.

Vid första användningen är det ganska mycket uppgifter som ska fyllas i, men dessa sparas till nästa gång du gör en ansökan.

Villkor för arbeten i allmän platsmark

Ansökan

Vid schaktningsarbeten i kommunalt ägd allmän platsmark krävs att en ansökan skickas in till och godkänns av Alvesta kommun.

Trafikreglering

Arbeten som berör trafiken och där det krävs trafikåtgärder som till exempel enkelriktning, avstängning av gata, eller parkeringsförbud, krävs en tillåten trafikanordningsplan. Denna lämnas in samtidigt som ansökan för schakttillstånd.

Arbetet ska utföras enligt dokumentet ”Arbete på väg”. Detta dokument är ett regionstäckande stöddokument för arbeten i trafikmiljöer, med en extra bilaga för Alvesta som definierar de olika vägklasserna.

Ansvar

Den sökande ansvarar för att anvisningarna i ”Arbete på väg” och ”Bestämmelser
för schaktningsarbeten i allmän platsmark” följs. Sökanden ansvarar även för kostnader som uppkommer i samband med bristfälliga eller försummade åtgärder som leder till skadestånd eller annan ersättning.

Akut arbete

Vid skador på ledningar eller andra jämförbara anordningar, där akut behov av arbete i allmän platsmark finns, kan arbetet påbörjas omgående. Anmälan av att ett arbete har påbörjats rapporteras så snart tillfälle ges.

Syn av arbetsplats

Förutom bitumenösa beläggningsarbeten ansvarar den sökande för all återställning. Eftersom de bitumenösa beläggningsarbetena utförs med Alvesta kommuns ansvar bör en gemensam syn utföras innan något arbete påbörjas.

Om den sökande inte kallar till en gemensam syn har Alvesta kommun tolkningsföreträde när det gäller att bedöma gatans ursprungliga skick.

Utförande

Den sökande ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör, eller andra viktiga föremål förstörs eller flyttas. Schaktningsarbeten ska utföras på ett sätt som inte skadar eller drabbar övrig trafik på gatan. Arbetet får inte heller försämra vattenavledningen på gatan under tiden arbetet fortlöper.

Beläggning på gång- och cykelvägar och gångbanor ska alltid återställas i hela sin bredd.

Återfyllnadsarbetet ska utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

KodArbete
CTerrassering, pålning, markförstärkning i mark m m
CEB.1112Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d
CEB.1122Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d
CEC.4111Resterande fyllning för va-ledning
CEC.412Resterande fyllning för värmeledning o d

Överbyggnadsarbetet ska utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

KodArbete
DMarköverbyggnader, anläggningskompletteringar m m
DCB.212Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och
med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m
DCB.312Obundet bärlager kategori B till belagda ytor
DCB.412Slitlager av grus kategori B

Återfyllning utförs upp till terrassyta för vägöverbyggnaden. Oavsett tidigare förhållande
gäller följande överbyggnadstjocklekar för gator/vägar och gång- och cykelvägar/gångbanor:

VägtypÖverbyggnadstjocklekFörstärkningslagerBärlager
Gator/vägar500 mm350 mm150 mm
GC-vägar, gångbanor300 mm150 mm150 mm

Kallasfalt

Under perioden 15 november-31 mars ska grävarbeten återställas med kallasfalt innan de färdigrapporteras.

Renhållning

Sökande ansvarar för fortlöpande renhållning av gatan under hela arbetets tid. Är renhållningen inte acceptabel eller alls genomförd har Alvesta kommun rätten att rengöra gatan på sökandes bekostnad.

Snöröjning och sandning

Sökanden ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

Beläggning

Beläggning utförs av Alvesta kommun. Arbetet utförs på den sökandes bekostnad enligt gällande prislista.

Grönområde

Innan schaktning nära träd ska parkenheten kontaktas. Skulle det påstötas rötter grövre än 10 centimeter i diameter ska dessa sågas till ett nytt rent snitt, det vill säga inte slitas av. Ta kontakt med parkenheten om ni stöter på större rötter så kan de vara behjälpliga med att utföra beskärningen.

Träd ska skyddas från körskador och i vissa fall kan det behövas skydd runt träden och dess rotsystem.

Invasiva arter och skyddsvärd flora

Det är av stor vikt att man har koll på dessa två områden för att bevara den biologiska mångfalden samt hindra att invasiva arter sprids.

Entreprenören har ansvar att kolla upp om området har någon skyddsvärd flora och/eller invasiva arter.

Kontakta alltid kommunen för att säkerställa att rätt insats görs eller om osäkerhet finnes.

Ett hjälpmedel som kan ge en indikation är:

www.artportalen.se

www.invasivaarter.nu

www.naturvardsverket.se

Grusunderhåll

Den sökande ansvarar för grusunderhållet två veckor efter slutrapportering har skickats in.

Avvikelser

I de fall där den sökande avviker från avtalsföreskrifterna har Alvesta kommun rätten att åtgärda det felaktigt utförda arbetet på den sökandes bekostnad.

Upplag

Den sökande får själv ordna upplagsplatser för massor, kantsten, med mera. Schaktmassor bör i regel bortföras. Massor får endast uppläggas i anslutning till arbetsplatsen om det är möjligt med hänsyn till trafik och allmän trevnad.

Senast uppdaterad 3 april 2024