Enskilda vägar

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts i stället av en samfällighetsförening eller av enskilda markägare.

I Alvesta kommun finns det fem vägföreningar som fungerar som väghållare för de vägar som får statligt driftbidrag från Trafikverket. Alvesta kommun betalar också ut ett kommunalt driftbidrag för dessa vägar.

De fem vägföreningarna är: Alvesta, Moheda, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås. Tillsammans är de väghållare för omkring 50 mil väg.

Alvesta kommun betalar även ut ett enkronors-bidrag till personer som är permanentboende på enskilda vägar längre än 400 meter, men kortare än 1 000 meter. Det bidrag som betalas ut är 1 krona per meter väg.

Anser du dig berättigad till det här bidraget och vill få frågan prövad kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post till kommunen@alvesta.se.

Senast uppdaterad 4 mars 2024