Avgifter och betalning

När ditt barn har en plats i förskola, betalar du månadsvis en avgift för platsen.
Sidans innehåll

Avgifter

Avgiften utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. Om ett hushåll tjänar minst 56 250 kronor i månaden (gäller från och med 2024) får kommunen ta ut maxtaxa.

Avgift för barn 1-3 år, 15 tim/vecka eller mer

År 2024 ser avgiftstaket och högst antal kronor för barn i förskolan ut så här:

  • Barn 1: 3 procent av lönen, men högst 1 688 kronor.
  • Barn 2: 2 procent av lönen, men högst 1 125 kronor.
  • Barn 3: 1 procent av lönen, men högst 563 kronor.

Avgift för barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka

Från höstterminen det år som barnet fyller 3 år reduceras avgiften med 30 procent. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgiftsreducering vid barns sjukdom

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom fler än 20 kalenderdagar i följd. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Betalning

Betalning sker via faktura månadsvis i tolv månader per år. Avgift betalas från inskolningens första dag och även om barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag.

Delad faktura om vårdnadshavare ej har gemensamt hushåll

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, är båda platsinnehavare om båda har behov av att ha barnet placerat.

Barnet har en placering, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura). Om bara ena vårdnadshavaren har behov av placering är den platsinnehavare och betalar platsen.

Lämna inkomstuppgifter

Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst när ni blir erbjudna en plats på förskola. Den inkomst som ska lämnas är hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga före skatt delat på tolv månader. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Inkomsten uppdateras inte automatiskt.

Med hushåll menas makar, sammanboende och ensamstående. Den totala inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är förälder till barnet.

Om ingen inkomstuppgift lämnas faktureras avgiften efter maxtaxans högsta nivå.

Anmälan om inkomständring

Det är viktigt att vårdnadshavare snarast anmäler inkomständring via vår e-tjänst. Inkomstuppdatering kan göras från innevarande månad och framåt.

Inkomstkontroll och avgiftskorrigering

En gång om året gör vi inkomstkontroller där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter som vårdnadshavare har lämnat till kommunen.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas, medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Vårdnadshavare som var sammanboende under det år som kontrolleras har båda ansvar för att betala fakturan, men den skickas till den som är så kallad räkningsmottagare.

Skatteverket lämnar ut den deklarerade inkomsten för ett helt år. Den totala årsinkomsten delas sedan upp på tolv månader.

Frågor kring fakturan

Har du frågor gällande en faktura kan du mejla till avgiftskontroll@alvesta.se eller ringa vårt kontaktcenter på 0472-150 00.

Vad har blivit fel eftersom jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte har lämnat en aktuell inkomstuppgift via vår e-tjänst för barnomsorg eller via blankett. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte har räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Det kan också bero på att räkningsmottagaren inte har angett sina familjeförhållande enligt de regler vi har. Den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om personen inte är förälder till ditt barn.

Bestrida faktura

För att bestrida fakturan ska du meddela skriftligen att du bestrider fakturan till mejladress avgiftskontroll@alvesta.se.

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura du bestrider. Ange även anledning till att du bestrider fakturan och bifoga eventuella underlag så återkommer vi med ställningstagande.

Delbetalning

Delbetalning kan medges på maximalt sex månader genom en avbetalningsplan. Vid speciella skäl kan avbetalningsplanen utökas till fler månader. Ingen uppläggningsavgift tillkommer. Om fakturan inte betalas på förfallodagen går den vidare för påminnelse. Mejla avgiftskontroll@alvesta.se eller ring 0472-150 00 om ni vill komma i kontakt med oss för att få en avbetalningsplan.

Skuld till kommunen

Avgift som inte betalas trots påminnelser överförs till inkasso. Barn kan komma att stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen kan inte få plats förrän skulden är betald, såvida det inte föreligger särskilda skäl.

Senast uppdaterad 4 mars 2024