Förnyelse av VA-ledningar, Lekarydsvägen

Förnyelse av VA-ledningar, Lekarydsvägen

Sidans innehåll
Dricksvattenledningar och spillvattenledningar byts ut till nya och dagvattenledningar kontrolleras för att säkerställa att alla fastigheter har möjlighet att ta hand om sitt dagvatten. Området som berörs är Lekarydsvägen 20-38.

Tidplan

Arbetet med att förnya ledningenätet för dricksvatten och spillvatten påbörjas under november 2023. Arbetet beräknas vara klart under vintern 2024.

Framkomlighet

Ledningsarbetet kommer att påverka trafiksituationen i området. Dialog kommer föras på plats för att lösa in- och utfart från fastigheter.

Karta som visar var byggarbeten kommer att ske på Lekarydsvägen i Alvesta.

Påverkan på vattenleverans

Vattenleveransen kan påverkas under ledningsarbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen, via SMS.

Senast uppdaterad 4 mars 2024