Pollinatörsprojekt

Under 2022 startade vi ett pollinatörsprojekt där vi på några platser i kommunen ställer vi om till ängsskötsel.
Sidans innehåll

I projektet har vi låtit vissa ytor bli ängsmark. Förhoppningenär att det ska locka och gynna pollinatörer som exempelvis bin, humlor och fjärilar.

Olika platser har olika förutsättningar för att bli en äng och det behövs olika tekniker för att försöka driva upp en äng. Om det blir en fin äng får tid, väder och naturen utvisa.

Att så en äng är en mycket gammal tradition. En äng innehåller inhemska blommor och annan växtlighet. Traditionen innebär att man slår ängen årligen, oftast på hösten. Slåttern gör att ängen blir näringsfattig och hindrar dominanta arter från att sprida ut sig.

Den speciella miljön en äng ger gör att många olika arter kan leva sida vid sida utan att konkurrera ut varandra. Ängen är fylld av olika växter och på en enda kvadratmeter äng kan de finnas upp till 40-50 olika arter.

Olika ängstyper

En skylt med texten Experiment. Skylten är placerad vid en äng.

Alvesta kommun har valt att dela in ytorna i kategorierna: experiment, tålamod och potential.

Experiment

Området Experiment är precis som namnet, ett experiment. På området har befintlig vall tagits bort och naturen kommer själv få växa upp igen utan hjälp från människan. Det kommer att ta tid och här får vi chans att följa naturens gång och långsamt se hur naturen tar form. Vi hoppas att det inom några år blir en äng välfyllt med inhemska arter som gynnar Alvestas biologiska mångfald.

Hitta experiment

  • Mäster sköldsväg, Moheda
  • Korsningen Storgatan/Blädingevägen, Alvesta

Tålamod

På området Tålamod kommer vall tas bort, för att sedan så ängsfrö. Efter sådd får vi chans att följa naturens gång och genom åren se hur området förändras. Tanken är att ängen ska sköta sig själv och därför är det upp till naturen samt de yttre och inre faktorer för hur området kommer att se ut och hur förändringen sker.

Hitta Tålamod

  • Grönsläpp vid Högalundsvägen, Alvesta
  • Korsningen Stationsgatan/Snickarvägen, Grimslöv

Potential

Området Potential har idag en varierad flora och har därför jämfört med de andra ängsområdena, stor potential att bli en fin äng som lockar pollinatörer. Även denna yta kommer ta lång tid innan det blir en fin äng men vi hoppas att inom några år ska vara välfyllt med inhemska arter.

Hitta Potential

  • Korsningen Vegbyvägen/Torpsbruksvägen, Moheda
  • Korsningen Sköldstavägen/Allbogatan, Alvesta

Ängar med hästslåtter

  • Bruntes Hage, Alvesta
  • Fornfältet, Alvesta

Finansiering

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024