Förorenad mark

Ett område klassas som förorenat när halterna av ett eller flera ämnen kan riskera att skada eller påverka miljön eller människors hälsa.

Föroreningarna kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader. De kan bestå av exempelvis olja, tungmetaller, lösningsmedel eller bekämpningsmedel.

Har du upptäckt en förorening?

Om du upptäckt eller misstänker en förorening som kan orsaka skada eller olägenhet för miljö eller hälsa ska du så snart du kan meddela det till kommunen. Föroreningar kan upptäckas vid exempelvis nybyggen, rivningar eller grävningar.

Undersökning och sanering

Om du ska gräva eller schakta på en fastighet är det viktigt att innan dess ta reda på om marken där är förorenad. Föroreningar kan spridas lätt och innebära risker under arbetet.

För att undvika miljöproblem och inte göra en sanering alltför kostsam bör föroreningen tas bort så snart som möjligt. Innan en efterbehandlingsåtgärd, exempelvis en sanering, av en förorening görs behöver det anmälas till kommunens avdelning för bygg och miljö. Anmälan måste ha kommit in senast sex veckor innan planerad start.

Tänk på att när en fastighet säljs är det viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den då behöver saneras. Likaså om en miljöfarlig verksamhet planeras att avslutas.

Ansvar och skyldigheter

Enligt miljöbalken är det den som har bidragit till föroreningen som är ansvarig för att den utreds och saneras. Finns inte den ansvarige verksamhetsutövaren kvar kan fastighetsägaren bli ansvarig. Om ansvarig saknas kan det i vissa fall finnas möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket till undersökningar eller sanering.

Även den som gör så att föroreningar från ett område kan spridas, till exempel genom schaktning eller grävning i ett förorenat område, kan bli ansvarig.

Inventering av förorenade områden

Det pågår en rikstäckande inventering av alla områden som misstänks vara förorenade. Inventeringen sker genom en speciellt framtagen metodik som heter MIFO (metodik för inventering av förorenade områden). MIFO-metoden innebär att varje förorenat område får en riskklassning mellan 1-4, där 1 innebär störst risk. Denna riskklassning ligger sedan till grund för fortsatta prioriteringar.

Mer information

Mer information om förorenade områden och inventeringen av dem hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 4 mars 2024