Fälla träd

I vissa fall kan det vara befogat att fälla något enstaka träd. Du kan då ansöka om att kommunen ska fälla ett träd.
Sidans innehåll

Alvesta kommun är generellt sett restriktiva med att fälla träd. Träd i vår stadsmiljö alstrar syre och hjälper till att sänka temperaturen. Träd tar också upp dammpartiklar och andra föroreningar.

Alla träd som står på kommunägd mark tas om hand av samhällsbyggnadsförvaltningen. Större skogsområden sköts av upphandlad skogsförvaltare i enlighet med en skogsbruksplan som Skogsstyrelsen har upprättat.

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd. Det är kommunens ansvar att agera vid otillåten grävning i närhet till träd, otillåten trädfällning och vid åverkan på träd som till exempel ringbarkning eller annan skadegörelse.

Kriterier som bedöms för att fälla ett träd

  • Om träd är farligt för husägaren/allmänheten eller det finns risk för stormskador.
  • Hur påverkas landskapsbilden och grannen om vi fäller efter önskemål.
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen, tillväxt av sly m.m.
  • Om trädet är skyddsvärt, t ex ek och ädellöv.
  • Vid önskemål om nedtagning av träd för solcellspaneler kommer bedömning att ske före och efter att anläggningen tagits i bruk.

Inte giltiga skäl för att fälla ett träd

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privat mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar på uteplats o dyligt
  • Att träd skymmer utsikt.
  • Bär, frukter och pollen.

Ansöka om fällning av träd

Enstaka träd som enskilda personer vill ta ned bedöms från fall till fall. Om du vill ansöka om nedfällning av träd gör du det enklast via vår e-tjänst.

Senast uppdaterad 4 mars 2024