Kart- och mättjänster

Alvesta kommun utför olika mätjänster för både offentlig och privat sektor. Vi tar även fram kartor för olika ändamål.
Sidans innehåll

Här kan du se vilka kart- och mättjänster vi erbjuder samt läsa mer om respektive produkt.

Primärkarta

Primärkartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet och finns upprättad i kommunens tätorter/samhällen. Primärkartan utgör basen för andra kartor och för projektering som behöver hög noggrannhet.

I primärkartan finns fastighetsindelning, höjduppgifter och höjdkurvor, strandlinjer, byggnader, vägar, järnvägar, starkströmsledningar ovan mark, gatuadresser, staket, vissa träd med mera.

Grundkarta

Grundkartananvänds som grund vid upprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Grundkartan upprättas efter kommunens primärkarta och kompletteras med detaljmätningar på den aktuella platsen för detaljplanen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en del av det obligatoriska underlaget vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som ska bygga och vid prövning av bygglovet. Den innehåller fastighetsgränser, plangränser med bestämmelser, byggnader och vägar, ledningsuppgifter, anläggningar och höjdinformation.

Pris för nybyggnadskartor

Tomtyta (m2)Pris
0-19998775
2000-499914 625
5000-999920 475
10 000-15 00026 325
Tomtyta större än 15 000 m226 325

Kartor på landsbygden

Kommunens detaljerade kartor täcker inte landsbygden. För kartor utanför tätorterna hänvisar vi till Lantmäteriets kartor.

Mättjänster

Alvesta kommun utför olika mättjänster för kunder inom både offentlig och privat sektor. Mätning behövs för att hålla kommunens kartdatabas (GIS-databas) aktuell. Mätning behövs även vid bygg och anläggning för att till exempel en byggnad ska byggas på avsedd plats eller en ledning komma i rätt höjd.

Vid mätningsuppdragen används både traditionella optiska instrument och modern GPS-teknik.

Mättjänser vi erbjuder

Vi utför olika typer av mättjänster till exempel:

  • Utstakning av byggnader i samband med byggnation
  • Lägeskontroll av byggnader och andra anläggningar
  • Påvisning av gränsmarkeringar
  • Inmätnings-/utsättningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag och karttjänster
  • Koordinatberäkningar och koordinattransformationer
  • Stomnät
  • Stommätning

Arkiv och ritningar

Om du ska bygga om ett gammalt hus kan du ha nytta av gamla byggnadsritningar. Dessa ritningar räknas som offentliga handlingar och finns ofta sparade i kommunens arkiv.

Kontakta vårt kontaktcenter och uppge din fastighetsbeteckning, till exempel, Alvesta 7:49, om du vill ha en kopia på en ritning.

Senast uppdaterad 4 mars 2024