Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken är indelad.
Sidans innehåll

Fastighetsregistret

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret. I Fastighetsregistret finns information om markens indelning i fastigheter och vem som äger dem. Där finns också information om vilka rättigheter som hör till en fastighet, om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Även planer och andra bestämmelser finns lagrade. Exempel på sådana är detaljplaner, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.

Alvesta kommun bidrar till fastighetsregistret genom att löpande skicka information till Lantmäteriet, för att på så vis hålla registret uppdaterat.

Uppgifter om din egen fastighet

För uppgifter om din egen fastighet kan du hitta dessa på Lantmäteriets e-tjänst Min Fastighet. Där hittar du detaljerad information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024