Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. De medverkar till en minskad energiförbrukning och ger en lägre uppvärmningskostnad. Det kan dock finnas risk för skador på miljön. Därför ska installation av värmepump anmälas till kommunen.

Innan du installerar en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump behöver du anmäla installationen till kommunens avdelning för bygg och miljö. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan, men tänk på att välja placering så att grannar inte störs av buller.

Detta behöver vi få in för att handlägga din anmälan/ansökan:

  • Blankett om anmälan/ansökan – fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information.
  • Situationsplan – karta över din fastighet kan beställas avdelningen för bygg och miljö.
  • Om anläggningen placeras närmare än tio meter från en grannes fastighetsgräns behövs även ett grannyttrande. Om anläggningen ska placeras på någon annans fastighet krävs ett skriftligt godkännande från den fastighetsägaren.

Handläggningstiden hos oss är tre veckor från att ärendet är komplett. Efter det får du ett skriftligt beslut. Vi tar ut timavgift för att handlägga din anmälan/ansökan om värmepumpinstallation. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

Varför ställs miljökrav?

I en värmepumpsanläggning används flytande kemikalier. Om de läcker ut kan det finnas en risk för att brunnar eller grund- eller ytvatten förorenas. En del av kemikalierna är också starka växthusgaser.

Inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från nämnden för myndighetsutövning för att få installera en värmepump. Inom vissa delar av ett vattenskyddsområde är det inte tillåtet alls.

Senast uppdaterad 5 juni 2024