Så här går bygglovsprocessen till

Så här går bygglovsprocessen till

Planerar du ett projekt på din fastighet? Vi guidar dig genom de steg du behöver följa – från ansökan om bygglov till att du har ett slutbesked och får ta byggnaden i bruk.
Sidans innehåll

Ansökan

Innan ditt ärende kan börja handläggas av en bygglovshandläggare måste du skicka in kompletta och korrekta handlingar i en ansökan. Då går processen också snabbare.

Handlingar som behövs vid ansökan och anmälan om bygglov

Ansökan

 • Ansökningsblankett (som även kontrollansvarig ska skriva på)
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta i lämplig skala, exempelvis 1:500 (endast vid nybyggnation)
 • Förenklad nybyggnadskarta (vid enkla ärenden)

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig om kommunen inte beslutar annat.

Anmälan

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Utsedd kontrollansvarig

Förklaringar

Planritningar visar hur byggnaden är disponerad.
Situationsplan – visar hur hela tomten är disponerad. Den ska vara måttsatt och tydligt visa vad som är nytt och ändrat.
Fasadritningar – visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar från alla berörda fasader.
Nybyggnadskartan – visar din fastighet tillsammans med de planbestämmelser som gäller. Du beställer den från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Situationsplan/nybyggnadskarta

Situationsplan ritas normalt på en nybyggnadskarta, om det som ska byggas ligger inom detaljplan. På kartmaterialet ska alla befintliga byggnader, fastighetsgränser, den tänkta byggnationen och eventuellt avlopp ritas in. Kartan ska vara måttsatt – det vill säga att avståndet mellan byggnader och fastighetsgränser ska redovisas. Lämplig skala på ritningen är i de flesta fall 1:500.

Gäller det nybyggnad på en obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område, ska byggnaden ritas in och måttsättas på en karta över fastigheten. Du kan även behöva bifoga andra dokument och utredningar.

Ritningar

Ritningarna ska alltid vara måttsatta i rätt skala, tydliga och fackmässigt gjorda. Om ritningarna är felaktiga kommer vi begära in kompletteringar vilket innebär att handläggningstiden blir längre. Kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in.

Vid ändringar under byggtiden ska nya ritningar lämnas in innan arbetet hanteras vidare. Kom därför ihåg att alltid kontakta oss på avdelningen för bygg och miljö om du behöver ändra något under byggtiden. I vissa fall kan det nämligen krävas ett nytt bygglov med följd att till exempel grannar måste ges chansen att yttra sig igen. Om inte ändringen anmäls kan kommunen bli skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Hit skickar du din bygglovsansökan

Bygg & Miljö
Alvesta Kommun
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Du kan också lämna dina handlingar direkt i kommunhuset på Centralplan 1 i Alvesta eller skicka via e-post till: bygg.miljo@alvesta.se

Handläggning

När du skickat in din ansökan om bygglov och kommunen bedömt att handlingarna är kompletta, får du ett meddelande om detta. Likadant om vi saknar någon handling och du behöver komplettera din ansökan.

Från det datum som ansökan är komplett ska ett beslut från oss meddelas inom tio veckor.

Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare tio veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i nämnden för myndighetsutövning. I så fall får du information om detta.

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera. Sakägare brukar vanligtvis få 14 dagar på sig att säga vad de tycker.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär:

 • Nylokalisering utanför område med detaljplan.
 • En avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
 • Att det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller, med mera.

Avgift för handläggning

Du behöver betala en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Eftersom det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov är det svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en uppskattning om vad din handläggning kan komma att kosta.

Beslut

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra har kommit in, kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga sakägare är emot förslaget kan en bygglovshandläggare själv fatta beslutet.

Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan, eller om ansökan inte kan beviljas av en handläggare, får du besked om detta och kan då välja att få den prövad i nämnden för myndighetsutövning för ett formellt beslut. I annat fall kan du föra en dialog med avdelningen för bygg och miljö och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Du behöver få ett startbesked innan du får sätta igång med ditt tänkta byggprojekt. Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga.

Mer om startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan, får inte påbörjas förrän nämnden för myndighetsutövning har gett ett startbesked. Det får heller inte ske tidigare än fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

För att få ett startbesked ska du kunna visa att det som görs antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att nämnden ska kunna ta ställning till det, ska du lämna in förslag till kontrollplan och även de tekniska handlingar som krävs, utöver ansökningshandlingarna. Nämnden för myndighetsutövning fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

I beslutet om bygglov står det om du behöver beställa en utstakning av ditt hus. Det innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om det inte står något om utstakning behöver du inte göra det.

Tekniskt samråd

Med beslutet om bygglov följer det också med en kallelse till ett tekniskt samråd. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Mer om tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos nämnden för myndighetsutövning. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd sker oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

I de flesta fall ska nämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där bygget pågår. Behovet av arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet.

Startbesked innan byggstart

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän nämnden för myndighetsutövning har gett ett startbesked. Det får heller inte ske tidigare än fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

För att få ett startbesked ska du kunna visa att det som görs antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att nämnden ska kunna ta ställning till det, ska du lämna in förslag till kontrollplan och även de tekniska handlingar som krävs, utöver ansökningshandlingarna. Nämnden för myndighetsutövning fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Slutsamråd

När ett bygge som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom:

 • Kontrollplanens genomförande.
 • Avvikelser från byggreglerna.
 • Den kontrollansvariges utlåtande.
 • Förutsättningarna för ett slutbesked. 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där bygget har skett.

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare information om att lov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om ingen gör det, vinner beslutet laga kraft. Beslutet annonseras också i Post- och Inrikes tidningar.

Byggstart inom två år från bygglovsbeslutet

Beslut om bygglov slutar att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om du inte har påbörjat bygget.

Slutbesked innan nybygget får användas

Har du behövt ett startbesked för ditt projekt, kommer du också att behöva ett slutbesked innan du får börja använda det du byggt. För att få ett slutbesked krävs det att du visar att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och annat är uppfyllda.

Du kan få slutbesked även om det finns mindre brister. Nämnden gör i så fall anmärkningar på bristerna, som sedan ska åtgärdas. Om det är fråga om större brister kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du har fixat till det som behövs eller gjort en nödvändig kontroll. När något av detta är gjort prövar nämnden frågan om slutligt slutbesked.

Senast uppdaterad 6 mars 2024