Påverka som granne

Sidans innehåll
Som granne har du till viss del möjlighet att påverka ett beslut om bygglov. Nämnden för myndighetsutövning fattar beslutet, men ska också ta ställning till de synpunkter som kommit in vid så kallade grannyttranden.

Du får som granne ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter på en ansökan till ett byggärende. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod som står angivet i brevet.

När har jag som granne rätt att lämna synpunkter?

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas:

  • När förslaget avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • När det byggs en ny huvudbyggnad eller vid större tillbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.

Alvesta kommun bedömer vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt och i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter. Kom ihåg att det handlar om misstanke om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med insyn och liknande) och inte hur grannen tidigare betett sig.

Berörd granne

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 meter) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att ske som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda.

Kommunen som granne

Kommunen kan vara berörd granne om fastigheten gränsar till väg, park- eller naturmark. I ett bygglovsärende yttrar sig kommunen liksom övriga grannar under bygglovsprocessen.

För byggen som inte behöver bygglov ska avståndet till allmän plats, exempelvis väg, park- eller naturmark, alltid vara minst 4,5 meter inom detaljplanerat område. Kommunen kan alltså inte ge något grannmedgivande i dessa fall.

Gränsar din tomt mot ett kommunägt naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns om det inte är allmän plats.

Vad händer när jag skickat in mitt svar?

Efter att svarstiden för grannhörandet har gått ut sammanställer handläggaren alla synpunkter som kommit in. Handläggaren gör en samlad bedömning av reglerna för hur man får bygga på den aktuella fastigheten och de inkomna synpunkterna. När beslut i ärendet är fattat kommer information om detta att skickas ut till dig.

Senast uppdaterad 4 mars 2024