Avgifter

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar, oavsett vilket beslut du får. Kostnaden varierar mellan olika typer av ärenden. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för att administrera och handlägga de ärenden som kommer in till oss, enligt det som kallas självkostnadsprincip. Vi tar inte mer betalt än vad det genomsnittligt kostar att ta fram det besked, beslut eller göra den handläggning som krävs. Kommunen gör ingen vinst.

När du ansöker om lov eller anmälningspliktiga åtgärder tar vi bland annat betalt för:

  • beslut om lov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och slutbesked.
  • tekniska samråd och slutsamråd.
  • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.
  • administration om ärendet.
  • planavgifter.

Taxan för nämndens verksamhet är knuten till gällande prisbasbelopp som för år 2024 är 57 300 kronor. Taxorna uppdateras inför varje nytt år. Du betalar den taxa som gällde när ditt ärende kom in till kommunen, med undantag för sådana ärenden som timdebiteras. För dem tillämpas taxan som gäller när uppdraget utförs.

Exempel

Eftersom det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov är det svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden. De fall som visas nedan ska endast ses som exempel. Kontakta oss gärna för att få hjälp med en uppskattning om vad din handläggning kan komma att kosta.

ÅtgärdAvgift 2024
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 130-199 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen).24 124 kr
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 200-299 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen).30 083 kr
Bygga ett nytt enbostadshus och garage inom detaljplan  med en total bruttoarea om 300-499 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen)42 000 kr
Bygga till ett enbostadshus inom detaljplan med en tillkommen bruttoarea om 16-49 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen).  7 621 kr
Bygga ett nytt garage inom detaljplan med en bruttoarea mindre än 50 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen).  3 725 kr
Anmälan om installation eller ändring av eldstad  1 433 kr
Riva ett bostadshus inom detaljplanerat område med en total bruttoarea mindre än 250 m² (om åtgärden stämmer överens med detaljplanen) 6 017 kr
Senast uppdaterad 4 mars 2024