Slam och latrin

Bor du i ett hushåll med enskilt avlopp behöver du se till att ditt avlopp töms.
Sidans innehåll

I Alvesta kommun töms slambrunnarna normalt en gång per år. Detta sker utifrån ett fast schema av Alvesta Renhållnings AB. Behövs tömning oftare måste detta beställas separat hos Alvesta Renhållnings AB.

Viktigt inför tömning av slambrunn

  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunnen får inte överstiga 25 meter.
  • Locket på slambrunnen får väga max 70 kg och ska kunna öppnas av en person.
  • Locket får inte vara övertäckt vid tömning och får inte heller ligga djupare än i markplan.

Viktigt efter slamtömning

Efter varje slamtömning bör slamavskiljaren fyllas med vatten igen. Brunnen ska då återfyllas baklänges, det vill säga börja fyll på i tredje/sista kammaren. Det enklaste är att lägga ner en vattenslang i tredje/sista kammaren och låta brunnen fyllas upp till nivån med utloppsröret.

Förlängt tömningsintervall för slam

Tömningsintervallet för slam kan ändras till vartannat år under förutsättning att slamavskiljaren är så stor att den klarar den ökade belastningen.

Vid prövningen tas hänsyn till hur mycket fastigheten används samt avloppsanläggningens status och funktion. För att förlängt slamtömningsintervall ska kunna ges måste avloppsanläggningen bedömas som godkänd, d.v.s. att den bedöms klara de miljökrav som ställs idag.

Tömning av slutna tankar

Hämtning av avloppsvatten från slutna tankar sker efter behov och budning. För beställning av tömning kontakta Alvesta Renhållnings AB.

Senast uppdaterad 4 mars 2024