Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens regering. Den bereder alla frågor till kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten som tas i kommunfullmäktige genomförs. Kommunstyrelsen är det ansvariga politiska organet för Kommunledningskontoret som ansvarar för den centrala administrationen.

Sammanträden 2017

Kommunstyrelsen sammanträder: 28 februari, 11 april, 7  juni, 27 juni, 12 september, 17 oktober, 14 november, 5 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke (S) ordf Rolf Marklund (S)
Thomas Haraldsson (C) 1:e vice ordf Helen Andersson (C)
Thomas Johnsson (M) 2:e vice ordf Matz Athley (M)
Rose-Marie Larsson (S) Ian Alberfeldt (S)
Frida Christensen (S) Vakant  (S)
Birgit Andersson (MP) Anita Thörn von Rosén (MP)
Mikael Johansson (M) Helen Gustavsson (M)
Christina Haraldsson (C) Johnny Lundberg (S)
Lars-Olof Franzén (AA) Börge Nielsen (V)
Kauko Antbacke (-) Ulf Larsson (L)
Benny Lundh Johansson (SD) David Kristiansson (SD)

Kommunstyrelsens utskott

Under Kommunstyrelsen finns två utskott. Dessa är:

  • Arbetsutskott
  • Personalutskott

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningskontoret samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.