För vårdnadshavare

Fritidsgårdens Vision

Alla ungdomar ska ha en meningsfull fritid och känna trygghet och glädje i att ha en framtid i Alvesta Kommun.

Fritidsgården är en unik offentlig miljö där besökare och personal möts under öppna och frivilliga former. Att skapa goda möten och relationer är en viktig del av fritidsgårdens uppgift i samhället.

Ett samhälle behöver en mångfald av arenor för att tillse att alla ungdomar blir sedda och hörda. Verksamheten bygger på att olikheter mellan människor ses som en tillgång.

Övergripande gemensamma mål

Verksamhetens syfte ska vara att främja besökarnas personliga och gemensamma utveckling i en god demokratisk miljö där delaktighet är viktig, Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenlig, trygg och drogfri miljö.

Fritidsgårdarna är en gemensam angelägenhet i lokalsamhället och ska således vara aktiv i den debatt som förs i samhället.