Sjölyckans promenadstråk

Sjölyckans promenadstråk är ca 1 km långt och ligger vid sjön Salens östra strand i Alvesta tätort.

I strandremsan mellan Växjövägen och Salen finns många olika växter och ett rikt fågelliv. Området har länge varit otillgängligt för besökare.  I december 2014 invigdes promenadstråket som ger möjlighet att komma in i området och också känna närheten till sjön.

Promenera på slinganPromendadslingan vintertid

En parkering finns i anslutning till slingan. Promenadstråket är tillgängligt för rullstolsburna.
Det har flacka lutningar och tillräcklig bredd.

Naturvärden

Strandskogarna i norra Salen har stora naturvärden med stor variation av trädslag, bland annat är föryngring av ek god. Området har utvecklats relativt fritt sedan sänkningen av Salen 1932. Värdefulla bestånd har då skapats. Förutom den stora variationen av trädslag och variation i trädens ålder finns mycket död ved och en mosaik av täta snår och öppna ytor.

Promenadstråkets södra delar går in i ett naturvårdsområde. Syftet med naturvårdsområdet är att bevara och utveckla trädklädda betesmarker med bl.a. gamla ekar. Målet med naturvårdsområdet, som har sitt centrum runt Engaholms gård, är att det ska utvecklas till att bli länets viktigaste och biologiskt mest värdefulla biotop i sitt slag. 

Informationsskyltar som berättar om sjön Salen och naturen i området finns på skyltar både vid parkeringen och längs slingan. Du kan också ladda ned materialet här på webben, se Relaterad information till höger.

Hitta till promenadslingan

Promenadslingan ligger mellan Växjövägen och Sjön Salen i östra Alvesta. Parkeringen och starten på slingan ligger i höjd med korsningen med Aringsbergsgatan.