Investeringsstöd

Det finns tre investeringsstöd möjliga att söka; Investeringsstöd, Stöd till kartframställning och Löpande investeringsstöd.

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan sökas av förening för investering i anläggning eller lokal. Stöd kan beviljas med upp till 50 % av den totala investeringskostnaden. Syftet med stödet är att delfinansiera investeringar som förbättrar och utvecklar föreningslivets anläggningar och lokaler, där energieffektiviserande åtgärder är prioriterade. Lägsta summa som kan sökas i investeringsstöd är 10 000 kronor.

Stöd kan ges till:

  • Energieffektiviserande åtgärder
  • Ny-, till- och ombyggnation
  • Maskiner för drift av anläggning
  • Åtgärder som förbättrar tillgängligheten

Stöd utgår inte till:

  • Förbrukningsartiklar och normalt underhåll
  • Investeringar som redan är påbörjade
  • Värdet av föreningens ideella arbetsinsats, kostnader för detta får ej räknas in i investeringskostnaden

Ansökan
Ansökan om investeringsstöd ska göras senast 1 oktober och gäller då för investeringar som planeras genomföras under nästkommande kalenderår (1 januari-31 december). Besked på ansökan lämnas senast 31 december. Investeringsstödet betalas ut efter redovisning av genomförd investering, som ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31 december för det år investeringen är beviljad. Redovisningen ska innehålla fakturor och kontoutdrag som styrker betalningarna. Stöd utbetalas med högst 50 % av redovisad total investeringskostnad, dock högst den summa som föreningen beviljats i investeringsstöd.

Länk till ansökan: Ansökan är öppen 1 september-1 oktober, länk till ansökan publiceras då här.

Stöd till kartframställning

Stöd till kartframställning kan sökas av förening för kostnader vid framtagande eller revidering av orienteringskartor i Alvesta kommun. Kartorna ska vara till för att användas av orienteringsklubbar, skolor och allmänhet. Stöd kan utgå med upp till 50 % av den totala kostnaden. Högsta summa som kan beviljas för kartframställning är 30 000 kronor.

Ansökan
Ansökan om stöd till kartframställning ska göras senast 1 oktober och gäller då för framtagande och revidering av orienteringskartor som planeras genomföras under nästkommande år. Besked på ansökan lämnas senast 31 december.

Länk till ansökan: Ansökan är öppen 1 september-1 oktober, länk till ansökan publiceras då här.

Löpande investeringsstöd

Löpande investeringsstöd kan sökas av förening för en akut åtgärd eller reparation i föreningens anläggning/lokal eller maskinpark som är avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Löpande investeringsstöd kan ges även för påbörjade investeringar om åtgärden kräver att den påbörjas omedelbart.

Ansökan 
Ansökan om löpande investeringsstöd kan göras löpande under året och gäller för akuta åtgärder som behöver genomföras omgående. Ansökan ska innehålla en skrivelse som förklarar den uppkomna situationen, planerad åtgärd och kostnad samt offert. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan lämnats in.

Ansökan: Skickas in via e-post till foreningsservice@alvesta.se.