Föreningsbidrag

Kommunala föreningsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för bidragen till bland annat handikappföreningar, barn- och ungdomsföreningar och föreningar med kulturverksamhet i Alvesta kommun.

Det finns sex stycken föreningsbidrag:

A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)
B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal
C. Bidrag till förhyrda lokaler
D. Främjandebidrag
E:2. Investeringsbidrag
E:3. Startbidrag
F. Ledarutbildningsbidrag.

Du kan läsa mer om bidragen här

Ansökan

Förening som vill få kommunalt bidrag skall senast de 15 april skicka in ansökan jämte verksamhetsberättelse med redovisning av föregående års verksamhet, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt antagen budget för innevarande år och verksamhetsplan för kommande år.

OBS! Försenad ansökan behandlas ej.

Ansökan inlämnas av organisationens styrelse undertecknad av antingen ordförande, kassör eller sekreterare samt av revisor. Bidragsansökan som inkommer efter den 15 april behandlas ej utan att särskilda skäl föreligger.

Kontroll

Bidragsansökande förening är skyldig att till Alvesta kommun lämna de övriga handlingar och uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för prövning av ansökan och kontroll av lämnade uppgifter. Lämnas efter uppmaning inte dessa uppgifter av föreningen betalas inga kommunala bidrag ut.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker året efter. Bidrag utbetalas till lokalavdelningens bankgiro/plusgiro. Vid utbetalning kan avdrag göras för skuld till Alvesta kommun.