Föreningsbidrag

Kommunala föreningsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för bidragen till bland annat handikappföreningar, barn- och ungdomsföreningar och föreningar med kulturverksamhet i Alvesta kommun.

Det finns sex stycken föreningsbidrag:

A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)
B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal
C. Bidrag till förhyrda lokaler
D. Främjandebidrag
E:2. Investeringsbidrag
E:3. Startbidrag
F. Ledarutbildningsbidrag.

Du kan läsa mer om bidragen här

Ansökan

För ansökan som lämnas in 2021 gäller två beslutade undantag:

  • Sista dagen för att söka bidrag från Alvesta kommun förlängas till 15 juni.
  • Nivån på LOK stödet från kommunen kommer ligga kvar på samma nivå som utbetalningen 2020, alltså baseras på uppgifterna för 2019. Har man ökat sin verksamhet under 2020 är det självklart den siffran vi utgår ifrån.

Förening som vill få kommunalt bidrag skall senast de 15 april (för 2021 gäller 15 juni) skicka in ansökan jämte verksamhetsberättelse med redovisning av föregående års verksamhet, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt antagen budget för innevarande år och verksamhetsplan för kommande år.

OBS! Försenad ansökan behandlas ej.

Ansökan inlämnas av organisationens styrelse undertecknad av antingen ordförande, kassör eller sekreterare samt av revisor. Bidragsansökan som inkommer efter den 15 april (för 2021 gäller 15 juni) behandlas ej utan att särskilda skäl föreligger.

Kontroll

Bidragsansökande förening är skyldig att till Alvesta kommun lämna de övriga handlingar och uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för prövning av ansökan och kontroll av lämnade uppgifter. Lämnas efter uppmaning inte dessa uppgifter av föreningen betalas inga kommunala bidrag ut.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker året efter. Bidrag utbetalas till lokalavdelningens bankgiro/plusgiro. Vid utbetalning kan avdrag göras för skuld till Alvesta kommun.