Begrepp inom välfärdstekniken

Ordlista

Automatisera

I samband med digitalisering använder man sig av automatisering som ett verktyg för att underlätta repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter.

GDPR

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Digitalisering

(av latin digitus 'finger'), ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

Digitalisering har börjat användas i överförd betydelse om processen att införa ny informationsteknologi i verksamhet (som ett redskap i verksamhetsutvecklingen).

Digitalt först

En princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Digitalt är motsatsen till analogt.

Digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap innebär att man saknar kunskap, förmåga och tekniken för att ta del av den digitala världen. Den dryga miljon svenskar som beräknas befinna sig i digitalt utanförskap behöver mer kontakt med samhällets funktioner än genomsnittet. En stor andel av de som befinner sig i digitalt utanförskap är äldre, födda utanför Europa eller har låg inkomst.

E-förslag

(även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

E-hälsa

E-hälsa -hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

E-tjänst

En tjänst som görs elektronisk.

Medborgare

Kommunens invånare. Här inkluderas alla som bor i kommunen. I kontakt med kommunen kan medborgare benämnas olika t.ex. kund, brukare, anhörig, elev, förälder eller sökande.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör. Att veta vägen för att nå målen och se till att alla vet hur de ska göra för att följa den. Det berör både organisationen, systemen och det sätt man arbetar på.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Välfärdsteknologi

Är kunskapen om välfärdsteknik.