Sammanhållen journalföring

Region Kronoberg och kommunerna i länet har infört sammanhållen journalföring. Genom detta får alla vårdgivare som patienten möter möjlighet att dela journaluppgifter med varandra, något som gör vården både säkrare och mer effektiv.

Alla som är delaktiga i patientens vård får genom detta tillgång till samma information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Då vårdpersonalen får en helhetsbild av patientens situation minskar också dubbelarbetet och vården blir säkrare och mer effektiv.

Patienten måste först ge sitt samtycke till sammanhållen journalföring, först då får vårdgivare ta del av landstingsjournalen. Patienter som inte ger sitt samtycke ansvarar själva för att vårdpersonalen har den information som behövs för att kunna ge en god vård.

Det är endast personal som har en vårdrelation med patienten som får ta del av journaluppgifterna. Varje gång någon tittar i journalen registreras det i en logg. Kommunerna gör stickprovskontroller för att se att endast behörig personal finns med i logglistan. Även patienten kan begära ett utdrag över sin egen logg.