Vårdnad, boende och umgänge

När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet.

Föräldrar som har separerat

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Huvudprincipen är att gemensam vårdnad normalt är det bästa för barn eftersom båda föräldrarna då har gemensamt ansvar och ska komma överens i frågor som rör barnet.

En förälder kan också ensam ha vårdnaden om barnet. Att ha ensam vårdnad innebär ett stort ansvar för att hjälpa till och underlätta så att barnet får träffa den andre föräldern och andra närstående.

Den som har ensam vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan vara viktiga för barnet. Detta gäller exempelvis skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn

Den förälder som inte har barnet boende hos sig permanent ska betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har enskild vårdnad.

Ni som föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån ert barns behov och er ekonomiska situation.

Lär mer om underhållsbidrag hos Försäkringskassan 

Skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni vill skriva avta om vårdnad, boende och umgänge tar ni kontakt med familjerätten för att boka en tid. Ta med er kopia på eventuella tidigare domar om vårdnad, boende och umgänge. 

När socialnämnden har godkännt ert avtal har det samma giltighet som en dom. 

Föräldrar kan själva göra en anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden .

Skatteverket - anmäla gemensam vårdnad

Samarbetssamtal

Efter en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för sitt eller sina barn. Då kan ni som föräldrar få hjälp med ett så kallat samarbetssamtal. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Lär mer om samarbetssamtal