Familjerådgivning

Sedan 1995 är familjerådgivningen en lagstadgad verksamhet (SoL 5 kap 3 §) Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna som har problem och konflikter i par- och familjerelationer. Samtalsbehandlingen fokuserar på relationen och formerna kan vara parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal.

Andra uppgifter för familjerådgivningen är att informera och förmedla kunskap om samlevnad, normala livskriser och samlevnadsproblem. Det kan ske genom medverkan i föräldrautbildning, konsulation, föreläsningar, medverkan i media.

Familjerådgivningen är fristående från andra samhällsorgan och är den enda verksamhet som har parbehandling som specialitet. Verksamheten omgärdas av särskilt sträng sekretess (sekretesslagen 7 kap 4 § 2 st), som bygger på frivillighet och erbjuder de sökande möjlighet att vara anonyma. Familjerådgivaren har självständigt behandlingsansvar.

Familjerådgivningens mål är att bidra till konstuktiva lösningar på problem och kriser i samlevnaden. I de fall skilsmässa är aktuell, syftar familjerådgivningen till att minska de negativa konsekvenser separationen för med sig och till att stödja ett gemensamt föräldraansvar.

Målsättningen med det utåtriktade arbetet är att nå människor i ett tidigt skede för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Familjerådgivning ombesörjs för kommunens räkning av Kommunalförbund, VoB i Växjö.
Klicka här för att komma till Familjerådgivning Kronoberg

vob logotype