Bli familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn som en familjemedlem under en längre eller kortare tid. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag.

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva flytta till ett familjehem till exempel på grund av föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen.

Det kan också vara barnets eget beteende som är orsaken till att hen inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för att bli familjehem via e-tjänst

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men som också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag.

Vem/vilka kan bli familjehem?

Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Hur fungerar insatsen?

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar men detta är inte alltid möjligt. En placering kan pågå en kort tid eller under barnets hela uppväxt, vilket är viktigt att man som familjehem är införstådd med.

Socialtjänsten ger stöd

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. Ansvaret delas med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare. En viktig förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar.

Utredning av familjehem

Efter anmält intresse görs en omfattande familjehemsutredning som består av flera samtal. Samtalen syftar till att förbereda familjehemmet på vad uppdraget kan innebära samt ge socialtjänsten underlag för att kunna fatta beslut om lämplighet. Utredningen är en process, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar sitt beslut.

Utredningen består också av inhämtande av registerutdrag från socialtjänsten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten samt referenstagning.

Ersättning för omkostnader

Som familjehem får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar utifrån barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Mer information om uppdraget som familjehem

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se 

 

Vanliga frågor och svar 

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, vi behöver familjehem i alla åldrar för att matcha barnets behov så bra som möjligt.

Behövs någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Nej, du behöver inte ha någon utbildning för att bli familjehem.

Kan jag bli familjehem om jag arbetar heltid?

Ja, men som familjehem kan man behöva anpassa sin arbetssituation utifrån barnets behov.

Behöver barnet ha ett eget rum?

Ja, barnet behöver ha ett eget rum i familjehemmet.

Behöver jag som familjehem bo i Alvesta kommun?

Nej, det behöver du inte.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till min familj?

Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder. Sedan görs en matchning utifrån barnets behov och familjehemmets förutsättningar. Ni kan alltid tacka nej till ett uppdrag om det inte känns rätt för er.

Får jag någon utbildning?

Ja, vi erbjuder en grundutbildning till våra nya familjehem. På utbildningen pratar vi bland annat om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, kriser och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor.

Vilket stöd erbjuder socialtjänsten?

Barnet har en egen särskild utsedd socialsekreterare, barnsekreterare, som ansvarar för barnets situation. Familjehemmet får kontinuerligt stöd i sitt uppdrag av en familjehemssekreterare.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Familjehemmet ansvarar för den dagliga omsorgen men socialtjänsten har det övergripande ansvaret. Viktiga beslut ska även vårdnadshavare vara delaktiga i.