Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Vill du/ni göra en insats för barn och ungdomar som har behov av extra stöd eller behöver bo i en annan familj för en tid?

Vi är i stort behov av fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner! Välkommen att höra av sig till oss om du är intresserad.

Kontaktperson

Barn och ungdomar kan behöva ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till. Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Innehållet i träffarna utgår ifrån barnets eller den unges behov. Stödet kan exempelvis innebära att ni gör en fritidsaktivitet tillsammans. Ni kan träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och intresse för att engagerar dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ger stöd och avlastning till föräldrar och barn. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vanligtvis en eller ett par helger per månad. Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk. Föräldrarna behöver avlastning och barnen behöver miljöombyte och stimulans. 

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem. De ska även ha en trygg och stabil livssituation.

Efter anmält intresse

Efter anmält intresse bokas ett personligt möte där du får mer information om vad ett uppdrag innebär. Socialsekreteraren gör sedan en utredning som innehåller intervju, registerutdrag samt referenstagning. Vid kontaktfamiljsutredning ingår även ett hembesök.

Som tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för sin insats och bestäms utifrån uppdragets karaktär och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg. Du får också stöd och handledning vid behov.

Familjehem

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva flytta till ett familjehem till exempel på grund av föräldrars missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Det kan också vara barnets eget beteende som är orsaken till att hen inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men som också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Hur fungerar insatsen?

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar men detta är inte alltid möjligt. En placering kan pågå en kort tid eller under barnets hela uppväxt, vilket är viktigt att man som familjehem är införstådd med.

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. Ansvaret delas med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare. En viktig förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar.

Utredning av familjehem

Efter anmält intresse görs en omfattande familjehemsutredning som består av flera samtal. Samtalen syftar till att förbereda familjehemmet på vad uppdraget kan innebära samt ge socialtjänsten underlag för att kunna fatta beslut om lämplighet. Utredningen är en process, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar sitt beslut.

Utredningen består också av inhämtande av registerutdrag från socialtjänsten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten samt referenstagning.

Som familjehem får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar utifrån barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Jourhem

Att vara jourhem är en heltidssysselsättning där du ska vara tillgänglig för att ta emot uppdrag dygnet runt.

Det kan handla om relationskonflikter mellan barn och föräldrar, misshandel i familjen, missbruk, psykisk sjukdom eller andra akuta kriser i familjen där barnets situation inte kan lösas på annat sätt. En jourhemsplacering kan pågå allt mellan något dygn till några månader. Ett jourhem utreds på liknande sätt som ett vanligt familjehem. Som jourhem får man omkostnadsersättning samt ett arvode som motsvarar en månadslön.