Barnens bästa gäller!

Många barn behöver insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. När flera kontakter och processer drar i gång kan det vara svårt för familjen att få en överblick av vad som sker. Därför behövs mer och tydligare samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

Genom samarbete mellan aktörer ska fler barn fångas upp så att rätt åtgärd kan ges så tidigt som möjligt. Tanken är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn 0-18 år genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

I den länsövergripande processen Barnens bästa gäller tas ett arbetssätt fram som heter Kronobarnsmodellen. Syftet med Kronobarnsmodellen är att identifiera barn i behov av tidiga insatser och att utveckla en beredskap för att identifiera och förbygga svårigheter för barn och familj. När samverkan kring ett barn inleds så krävs snabba vägar och ett gemensamt strukturerat arbetssätt och även gemensamma verktyg, som till exempel praxismodellen och barnets plan. Praxismodellen förklarar hur verksamheter ska jobba när det finns en oro kring ett barn. Barnets plan är ett verktyg som sammanställer samverkan, vem som gör vad, när och hur uppföljning sker.

Gemensamma verktyg

Det handlar alltså om en process, Barnens bästa gäller! i Kronoberg som tar fram ett arbetssätt, Kronobarnsmodellen där vi har vissa gemensamma verktyg exempelvis praxismodell och barnets plan.

Vid behov av flera aktörer runt ett barn, kan en barnets plan upprättas tillsammans med vårdnadshavare. Barnplanen är ett gemensamt planeringsverktyg för att säkerställa att samordnade insatser koordineras och följs upp. En barnets plan ägs av barnet och vårdnadshavare och följer med barnet mellan aktörer och över stadieövergångar om vårdnadshavare och barn godkänner det.

Hos Region Kronoberg kan du läsa mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade

Barnens bästa Gäller! Region Kronoberg

Barnens bästa gäller, i Alvesta!

Alvesta kommun har under lång tid arbetat med tidiga och förebyggande insatser. Det kan bland annat handla om att förbygga psykisk ohälsa, utanförsskap och att minska den sociala utsattheten hos barn och ungdomar.  Alvesta kommuns arbete med tidiga insatser fortsätter och särskilt fokus ligger på samverkan mellan förvaltningen för arbete och lärande, utbildningförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen  men även externa aktörer så som hälso- och sjukvård och polis.