Begreppsbank för omsorgsnämnden

I omsorgsnämndens begreppsbank ges en översiktlig förklaring av de begrepp vi använder. Syftet är att göra det lättare att förstå de begrepp vi använder och på så vis undvika eventuella missförstånd.

Klicka här för att läsa begreppsbanken som pdf  

Huvudman

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet.

Omsorg och vård

Samlingsbegrepp för insatser enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen.

Äldreomsorg

Samlingsbegrepp för insatser som riktar sig mot äldre på särskilda boenden och delar av hemtjänsten. Används inte för att beteckna hemtjänsten som helhet.

Förvaltningschef

Chef med övergripande ansvar för hela förvaltningen.

Verksamhetschef

Chef med övergripande ansvar för ett verksamhetsområde. I omsorgsförvaltningen finns verksamhetschefer för särskilt boende, ordinärt boende och funktionsstöd.

Enhetschef

Chef för enskild enhet/avdelning.

Myndighetshandläggare

Beslutfattare inom Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avgiftshandläggare

Ansvarar för handläggning av avgiftsbeslut och fattar avgiftsbeslut på delegation.

Nämndsekreterare

Ansvarar för nämndadministration, arkivering och dokumenthantering samt skriver protokoll vid sammanträden och möten.


SoL

Socialtjänstlagen (2001:453). Länk

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Länk


Omsorgstagare

Enskilda som har en insats från omsorgsförvaltningen enligt SoL och LSS. Användande av begrepp som kund och brukare avrådes.

Omsorgspersonal

Undersköterskor eller vårdbiträden som arbetar inom hemtjänst eller särskilt boende.

Insats

Åtgärd eller verkställighet av ett fattat beslut.


Funktionsstöd

Samlingsbegrepp för verkställighet av insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL.

Stödassistent

Personal som arbetar inom funktionsstöd.

Daglig verksamhet

LSS-insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning.

Personlig assistans

LSS-insats i form av personligt utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov.

Bostad med särskild service

Gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad som ges som insats till personer med funktionsnedsättning som inte klarar att bo med stöd och hjälp i egen bostad.

Korttidsvistelse

En insats som innebär att personer med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem. Syftet är avlastning för anhöriga och/eller rekreation och miljöombyte för omsorgstagaren.

Funktionsnedsättning

En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan uppstå till följd av sjukdom, vara medfödd eller förvärvad.

Funktionshinder

Begränsningen som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.


Hemtjänst

Insats i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Ges till omsorgstagare i alla åldrar som behöver hjälp att få vardagen att fungera. Utför insatser enligt SoL samt delegerade insatser enligt HSL.

Ordinärt boende

Den enskildes egna privata bostad.

Seniorboende

Boende för äldre som inte är i behov av ett särskilt boende. Detta är ingen insats utan sker på den enskildes eget initiativ. Lägenheter med god tillgänglighet och standard anpassad för äldre. I närheten finns ofta gemensamhetslokal, service, kollektivtrafik och vårdcentral. Åldersgränsen för att få flytta till ett seniorboende är ofta lägre än för trygghetsboenden.

Trygghetsboende

Boende för äldre som inte är i behov av ett särskilt boende. Detta är ingen insats utan sker på den enskildes eget initiativ. Lägenheter med god tillgänglighet och standard anpassad för äldre. Gemensamma utrymmen och bovärd finns i anslutning till boendet. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är ofta högre än för seniorboenden. Det finns en trygghetsvärd som anordnar gemensamma aktiviteter.

Trygg och säker hemgång ordinärt boende

Förkortas TOSH i Alvesta kommun. Insatser efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende i omsorgstagarens eget hem i form av stödinsatser och rehabilitering. Syftet är att omsorgstagaren ska återrehabiliteras till ett så självständigt liv som möjligt och skapa förutsättningar för att denne ska kunna bo kvar i sin bostad.

Anhörigstöd

Stöd för den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller person med funktionsnedsättning.

Samordnare

En omsorgspersonal som utsetts att vara kontaktansvarig kring den som beviljats stöd.

Korttidsplats

Bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Växelvis korttidsboende

Regelbunden återkommande insats där omsorgstagare vistas på korttidsboende under en begränsad tid.


Särskilt boende

Insats i form av boende som ges med stöd av SoL. Begreppet används också för boenden med insatser i form av vård och omsorg för äldre och personer med behov av särskilt stöd. Användande av de äldre begreppen ålderdomshem och äldreboende avrådes.

Förebyggande insatser

Insatser för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Mötesplats

En träffpunkt som ska främja hälsa och socialgemenskap för de som inte kan tillgodogöra sig kulturella eller andra mötesplatser i samhället.


Hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabiliteringsinsatser som ges i hemmet enligt HSL. Ges till de som inte kan ta sig till vårdcentralen eller sjukhuset på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Insatsen utförs av legitimerade sjuksköterskor, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Legitimerad personal kan också ordinera insatser som delegeras till omsorgspersonal/stödassistent.

Rehabilitering

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

HSL

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Länk

Patient

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.


MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering med ett särskilt ansvar att utveckla och kvalitetssäkra den kommunala rehabiliteringen.

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar hälso- och sjukvård i en kommun.

SAS

Socialt ansvarig samordnare. Arbetar med kvalitetsutveckling och att säkerställa att kraven på kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses.