Missbruk och beroende

Avdelning Barn och Vuxen

 Enhet Vuxen är Alvesta kommuns verksamhet för missbruks- och beroendevård avseende personer från 16 år och uppåt.

Råd och Stöd

Om du har frågor kring missbruk eller beroende, är du välkommen att kontakta mottagningsfunktionen på avdelningen Vuxen. Du kan vara anonym när du kontaktar oss.

Behandling

Tycker du att alkohol eller droger tar för stor del av ditt liv? Har du börjat fundera på en förändring? Då är du välkommen att kontakta avdelningen Vuxen för att få hjälp att utreda vad som bäst passar dig. Du kan till exempel erbjudas enskilda samtal eller delta i gruppbehandling. Avdelningen missbruk och beroende samarbetar med integrerad mottagning i Växjö där de erbjuder olika behandlingsformer.

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till avdelningen Vuxen skyddas av bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att ta del av dina journaluppgifter.

Anhörigstöd

Påverkas du av att någon i din närhet (till exempel en vän, eller en familjemedlem) har alkohol- eller drogproblem? Då kan du ta del av  Stöd och behandlingsenhetens anhörigstöd. Kontakta Stöd- och behandlingsenheten för ytterligare stöd och information.

Att göra en ansökan/anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för din egen del, för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta avdelningen Vuxen om du har frågor eller vill göra en ansökan/anmälan om missbruk. En ansökan/anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Förvaltingen för arbete och lärande har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Vid en ansökan/anmälan görs en bedömning om en utredning skall inledas eller inte. Utredningen berör flera viktiga livsområden. En strukturerad intervjumetod, kallad Addiction Severity Index (ASI) används oftast.

Handläggaren gör i samråd med dig en bedömning av ditt stödbehov och en planering för eventuella vård- och behandlingsinsatser. En personlig plan upprättas. Insatserna sker oftast i öppenvård på hemmaplan, men kan i vissa fall också ske på behandlingshem.

Avgifter

All kontakt med enhet Vuxen är avgiftsfri. Egenavgift kan tas ut i samband med vistelse på behandlingshem.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt Offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva sekretessen.

Lagstiftning

Vård- och behandlingsinsatser ska så långt möjligt vara frivilliga, med stöd av Socialtjänstlagen, SoL. I särskilt allvarliga fall har samhället skydlighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som fattas, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur detta går till står i beslutet.